คนที่อดได้เงิน 7000 เราชนะรอบ2

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เราชนะ ดังนี้ 1.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้สิทธิตามโครงการเราชนะ จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2.ขยายกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 243,242 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าจะมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน และกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,042 ล้านบาท

ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เดิมเราคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ 31 ล้านคน แต่ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น เราคาดว่าจะเพิ่มเป็น 33 ล้านคน จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายดังกล่าว

จึงสรุปได้ว่า งบประมาณ เราชนะ ที่กระทรวงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมราว 3 พันล้านบาทนั้น คือ กลุ่มผู้มีสิทธิ เราชนะ เดิมที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนทั้งหมดถือว่า เกินไปจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงการคลัง จึงต้องยื่นเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ รับเงิน 7000 บาทต่อคน ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ มีคุณสมบัติดังนี้
1.มีสัญชาติไทย 2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติดตามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่)
3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 4.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด 6.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นั้น กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะแล้ว อาจจะเป็นโครงการที่เคยดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมา และจะมีโครงการใหม่เพิ่มเติมด้วย

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงโครงการเราชนะว่า นอกจากนี้ได้มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ “ทบทวนสิทธิ” ที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยให้ สสค.แจ้งโดยตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเราชนะ ก็สามารถดำเนินการคืนสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวได้