ไขข้อสงสัยเราชนะ7,000ต่อเพิ่มเป็น 6 เดือนหรือให้เป็นเงินสด

สำหรับมีข้อเรียกร้ องอย ากให้ ทางกระทร วงการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าชนะ เป็น 6 เดือน ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเร าชนะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv ในรอบใ หม่นะครั เป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดื อดร้ อนนะครับ ไ ม่ว่าจะเป็นลู กจ้ างนายจ้ างต่ างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ

จนทางกระทร วงการคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าล จึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชน ผ่อนคล ายในสภาวะที่บ างท่านก็ตกงานกัน ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าชนะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสี ยงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่ าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าชนะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าทร าว 30-35 ล้านคน นายอาคม เผยถึงมาตรการ “เร าชนะ ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บ าท โดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งยืนยันไ ม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน

เนื่องจากงบประมาณไ ม่เพียงพอ เร าแยกไ ม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจาย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไ มได้รับผลกระทบ แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป อย่ างไรก็ตา เร าก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเงิ นเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้ อนตรงนี้ เช่น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแร งงานในระบบ ที่ลงทะเบี ยนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว