ปิดฉาก เราชนะ เงิน 7,000

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบของcv-19 ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเยียวยา เราชนะ 2 งวดสุดท้าย ในปลายเดือนนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับวงเงินเยียวยาcv-19

จากโครงการเราชนะจำนวน 8 งวด งวดละ 675-700 บาทตามประเภทผู้ถือบัตรฯ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยียวยาเราชนะ 675 บาทต่องวด กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะ 700 บาทต่องวด

วงเงินเราชนะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงินไปแล้ว 6 งวด เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่ วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจนวันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรีบใช้วงเงินให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2564
เพราะวงเงินเราชนะสามารถสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากจะตัดวงเงินทันทีหากใช้ไม่หมด