ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร

จ า ก ก ร ณี ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ เ พ ช ร บู ร ณ์ ตั้ ง ด่ า น ส กั ด จั บ แ ก๊ ง เ ย า ว รุ่ น #ท ริ ป น้ำ ไ ม่ อ า บ จัด ข บ ว น ร ถ แ ต่ ง เ ที่ ย ว ภู ทั บ เ บิ ก  จัด ม า ทุ ก ปี มี เ รื่ อ ง ทุ ก ปี ล่ า สุ ด ช น เ ก๋ ง แ ล้ ว ห นี ต่ อ ม า มี ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ร า ย ห นึ่ ง ซึ่ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ข บ ว น ร ถ จ า ก ท ริ ป น้ำ ไ ม่ อ า บ ไ ด้ เ ซ ล ฟี่ บ ริ เ ว ณ ด่ า นข ณ ะ ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ กำ ลั ง ต ร ว จ ส อ บ ก ลุ่ ม ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ พ  ร้ อ ม ข้ อ ค ว า ม โ ช ว์ ก ร่ า ง ว่ า  ” ถ้ า ผ ม ย้ า ย ทั้ ง ส น. อ ย่ า ห า ว่ า ไ ม่ เ ตื อ น น ะ ค รั บ”

ล่ า สุ ด (9 พฤศจิกายน 2564) โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล พ า กั น แ ช ร์  โ พ ส ต์ ข อ ง ช า ย ค น เ ดิ ม ที่ ขู่ จ ะ ย้ า ย ตำ ร ว จ ย ก โ ร ง พั ก  ซึ่ ง ไ ด้ โ พ ส ต์ ร ว ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ท ริ ป น้ำ ไ ม่ อ า บ ค รั้ ง นี้ ว่ า ร ว ม แ ล้ ว ท ริ ป นี้   5 – 7   ล้ า น บ า ท  โ ด ย แ ย ก ใ ห้ แ บ บ ล ะ เ อี ย ด ยิ บ  ๆ เ ล ย ว่ า  ” มี ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ สี ย เ ว ล า นิ ด นึ ง  1  ท ริ ป ใ ห ญ่   ๆ  คิ ด ค ร่ า ว  ๆ  2 , 0 0 0   ชีวิ ต   ร ถ อี ก 1 , 0 0 0  คั น  ร ถ ส ไ ล ด์  อี ก ไ ม่ ต่ำ ก ว่ า ก ลุ่ ม ล ะ   1  คั น   ค ร่ า ว   ๆ   5 0   คั น
ร ถ ย น ต์ ส่ ว น ตั ว ค ร่ า ว  ๆ  สั ก  2 0 0  คั น  เดี๋  ย ว จ ะ คำ น ว น ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ดู ค ร่ า ว   ๆ   เ ข้ า จั ง ห วั ด   น้ำ มั น ม อ ไ ซ ต์   1 , 0 0 0   คั น   คั น ล ะ  5 0 0  จ บ ท ริ ป   5 0 0 , 0 0 0
ส ไ ล ด์   5 0   คั น ล ะ   3 , 0 0 0   เ ช่ า คั น ล ะ  1 5 , 0 0 0  จ บ ท ริ ป  9 0 0 , 0 0 0   ร ถ ย น ต์  2 0 0   คั น   2 , 0 0 0  จ บ ท ริ ป   4 0 0 , 0 0 0   ที่ พั ก ขั้ น ต่ำ   ๆ   80 0   ห้ อ ง   ล ะ   1 , 0 0 0 – 2 , 5 0 0   /  คื น   1 , 6 0 0 , 0 0 0  ค่า  อ า ห า ร ค ร อ บ ค รั ว ล ะ  5 , 0  0 0   ร ว ม สุ ร า ย า เ ส้ น   ตี ซ ะ   5 , 0 0 0   ห า ร    1 0  เ ท่ า กั บ   5 0 0   ร ว ม เ ป็ น  1 , 0 0 0 , 0 0 0  จ่ า ย ค่ า ผ่ า น ท า ง   ที่ เ ค้ า ต้ อ น รั บ   ตี เ ล ข ก ล ม   ๆ   1 – 5 0 0 , 0 0 0

 

ร ว ม ค ร่ า ว   ๆ   น่ า จ ะ มี เ งิ น ส ะ พั ด ใ น จั ง ห วั ด  ป ร ะ ม า น   5 – 7 ล้ า น  ใ น วั น เ ดี ย ว  ป ล . ขั บ ขี่ กั น อ ย่ า ง สุ ภ า พ ทุ ก ที่ ยิ น ดี ต้ อ น รั บ แ น่ น อ น  สื่ อ อ ะ ไ ร ก็ ไ ม่ เ ท่ า ป า ก ท้ อ ง แ ล ะ ลู ก น้ อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ยุ ค อ ย่ า ง งี้ ห ร อ ก ค รั บ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ยั ง ไ ม่ ร ว ม เ งิ น ค่ า ป ร ะ กั น ตั ว จ บ น ะ”