คำสั่งจังหวัด คุมเข้ม เข้า-ออก 14 วัน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 233/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก

โดยกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2564

และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แต่ในเคหสถาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เ สี่ ย ง โดยไม่มี เ ห ตุ จำเป็น เพื่อลดความ เ สี่ ย ง ต่อการสัมผัส CV-19

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบผู้ติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อน โดยมีผู้ติดเพิ่ม 10 คน ยอดสะสม 23 คน และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การ แ พ ร่ กระจายของ CV-19 เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่ม เ สี่ ย ง ต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม CV-19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

โดยให้นายอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจจากรถตรวจชีวินิรภัยพระราชทานเพิ่ม ตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ย.) เป็นต้นไป โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงศรีวิชัย สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สำนักงานเทศบาลแขวงศรีวิชัย, ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงเม็งรายและแจ่งหัวลิน

สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์ วั ณ โ ร ค เชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงนครพิงค์ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจที่โรงเรียนวัดป่าแพ่ง และผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงกาวิละ ตรวจได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ หอประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น

อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ ออกคำสั่งกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) อ.แม่แจ่ม เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นกลุ่มก้อน ล่าสุดยอดสะสม 23 คน