สายแต่งรถ ติดไฟซิ่ง ฟังไว้

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษก ตร. เผยว่า กรณีที่มีการแชร์คลิปรถกระบะบรรทุกสิ่งของ ขับอยู่เลนขวาสุดของถนน โดยรถมีการดัดแปลงติดตั้งไฟหรี่หน้ารถ ไฟส่องป้ายทะเบียน และไฟใต้ท้องรถเป็นสีฟ้า และกะพริบในขณะขับขี่ รบกวนสายตาผู้ขับขี่รถคันอื่น ซึ่งอาจจะเกิด อั น ต ร า ย กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ เบื้องต้น จะตรวจสอบและติดตามตัวผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมาย

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการ จั บ กุ ม ดำ เ นิ น ค ดี ผู้ขับรถในลักษณะก่อความ เ ดื อ ด ร้ อ น ประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น โดยนำตัวผู้กระทำความผิด พร้อมรถของกลาง ส่งฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลมีคำพิพากษาปรับและ จำ คุ ก อีกทั้งยังมีหลาย ค ดี ที่ศาลมีคำสั่ง ริบรถของกลาง

ซึ่งการกระทำที่ก่อให้เกิดความ เ ดื อ ด ร้ อ น ดังกล่าว เป็นการกระทำที่เป็น อั น ต ร า ย ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจมี โ ท ษ ทั้ง จํ า คุ ก ปรับ และอาจถึงขั้น ริบรถ

สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า รถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป ซึ่งอาจก่อให้เกิด อั น ต ร า ย แก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว

มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรค 1 ต้องระวาง โ ท ษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิด อั น ต ร า ย แก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน

(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่อง เดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ

(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คน ป่ ว ย หรือคนพิการ

(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความ เ ดื อ ด ร้ อ น ของผู้อื่น

มาตรา 160 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43 (8) ต้องระวาง โ ท ษ จํ า คุ ก ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ป รั บ