เ ที ย น โ พ ธิ์ สุ ว ร ร ณ

เ จ นี่   เ ที ย น โ พ ธิ์ สุ ว ร ร ณ นุ่ ง บิ กิ นี่ อ ว ด หุ่ น แ ซ่ บ ไ ฟ ลุ ก ท่ ว ม ห า ด  ทำ ค อ ม เ ม น ต์ ส นั่ น ร ถ ดั บ เ พ ลิ ง ต้อ ง เ ข้ า แ ล้ ว ย อ ม ใ จ หุ่ น แ ม่  เด็ ด จ ริ ง ทุ ก มุ ม ม อ ง

เ ป็ น ด า ร า ส า ว ที่ หุ่ น ปั ง ไ ม่ แ พ้ ใ ค ร สำ ห รั บ คุ ณ แ ม่ ค น ส ว ย เ จ นี่  เ ที ย น โ พ ธิ์ สุ ว ร  ร ณ ที่ เ ป็ น ส า ว รั ก สุ ข ภ า พ ดู แ ล รู ป ร่ า ง ตั ว เ อ ง ดี ม า แ ต่ ไ ห น แ ต่ ไ ร  ทั้ ง เ รื่ อ ง อ า ห า ร ก า ร กิ น แ ล ะ ก า ร อ อ ก กำ ลั ง ก า ย จึ ง ไ ม่ แ ป ล ก ใ จ เ ล ย ว่ า ทำ ไ ม เ จ้ า ตั ว ถึ ง มี รู ป ร่ า ง ที่ ดู ดี ทุ ก มุ ม ม อ ง

อ ย่า ง ล่ า สุ ด (21 ตุลาคม 2564) เ จนี่  ก็เ  พิ่ ง ม า เ ผ ย ค ว า ม แ ซ่ บ แ บ บ ไ ม่ พั ก ไ ม่ แ ผ่ ว  อ ว ด หุ่ น ส ว ย สุ ด ปั ง ก ล้ า ม ท้ อ ง เ ป็ น ล อ น ส ว ย ใ น ชุ ด บิ นี่ สี ข า ว  ยื น โ พ ส ท่ า สุ ด เ ซ็ ก ซี่ อ ยู่ บ น ห า ด ท ร า ย ที่ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า มุ ม นี้ เ ด็ ด จ ริ ง แ ซ่ บ จั ง  อ ว ด อึ๋ ม แ บ บ เ ต็ ม ต า เ รี ย ก ว่ า สา ด ค ว า ม ฮ อ ต ร้ อ น ฉ่ า แ บ บ ไ ฟ ลุ ก ท่ ว ม ไ ป ทั้ ง ห า ด เ ล ย ที เ ดี ย ว

ทำ เ อ า เ พื่ อ น  ๆ ด า ร า ค น ดั ง แ ล ะ แ ฟ น ค ลั บ เ ข้ า ม า ก ด ไ ล ก์ แ ล ะ รั ว ค อ ม เ ม น ต์ กั น เ พี ย บ ทั้ ง บ อ ก ว่า ฮ อ ต ม า ก แม่   หุ่ น ส ว ย สุ ด  ๆ  ข อ เ รี ย ก  ร ถ ดั บ เ พ ลิ ง ก่ อ น ไ ฟ ลุ ก แ ล้ ว  บา ง ค น ก็ บ อ ก ว่ า เ ซ็ ก ซี่ ข น า ด นี้ จ ะ ตี แ ล้ ว นะ  แ ล ะ น อ ก จ า ก ค ว า ม แ ซ่ บ แ ล้ ว ท ริ ป นี้ ก็ มี ค ว า ม ห ว า น อ ยู่ ด้ ว ย เ มื่ อ มิ ก กี้ ทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ เ จ นี่ ใ น วั น ค ร บ ร อ บ ห อ บ ช่ อ ด อ ก กุ ห ล า บ สี ข า ว ช่ อ ใ ห ญ่ ม า ใ ห้ ภ ร ร ย า ห ว า น กั น ข น า ด นี้ น้ อ ง โ น ล่ า ต้ อ ง มี น้ อ ง แ ล้ ว ไ ห ม จ๊ ะ   เ จ นี่ – มิ ก กี้