ป ร ะ เ ท ศ จี น

เ มื่ อ วั น ที่   7   ตุ ล า ค ม   25 6 4  เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ อ ป เ ปิ ล เ  ด ลี่ ร า ย ง า น ว่ า เ มื่ อ เ ร็ ว  ๆ  นี้   เ กิ ด เ ห ตุ อ น า จ า ร ที่ น่ า ต ก ใ จ ก ล า ง ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ มื อ ง เ ฉ า ซ า น  ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง  ป ร ะ เ ท ศ จี น ห ญิ ง ส า ว ร า ย ห นึ่ ง เ ดิ น ก้ ม ห น้ า เ ล่ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ เ ข้ า ไ ป ใ น ซ อ ย เ ป ลี่ ย ว เ พี ย ง ลำ พั ง   โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ทั น ไ ด้ สั ง เ ก ต ห รื อ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ตั ว

จั ง ห ว ะ นั้  น เ อ ง   มี ช า ย ร า ย ห นึ่ ง ป ร า ก ฏ ตั ว เ ดิ น ม า ที่ ซ อ ก ตึ ก ก่ อ น จ ะ เ ห็ น ห ญิ ง ส า ว แ ล ะ พุ่ ง เ ข้ า จู่ โ จ ม แ ล ะ ใ ช้ กำ ลั ง ขื น ใ จ เ ธ อ โด ย ช า ย หื่ น ก า ม ย่ อ ง ม า ท า ง ด้ า น ห ลั ง พ ย า ย า ม เ อ า มื อ ล้ ว ง เ ข้ า ไ ป ใ น ก ร ะ โ ป ร ง เ ธ อ จ น ล้ ม ล ง กั บ พื้ น ถ น น   ส่ วน ห ญิ ง ส า ว ก็ พ ย า ย า ม ดิ้ น แ ล ะ ร้ อ ง ข อค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครได้ยินหรือผ่านไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว จึงไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือเป็นเวลานานประมาณ 1 นาที ก่อนที่ฝ่ายชายจะวิ่งหนีจากไปเอง

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกแชร์ไปในสังออนไลน์ของจีน และกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลายคนที่เห็นเกิดความรู้สึกโกรธแค้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับตัวชายรายดังกล่าวมารับโทษให้ได้โดยเร็วที่สุด