เสื้อผ้าเก่า อ ย่ า เอามาทำ ผ้าเช็ดเท้า

อั น ต ร า ย ใ ก ล้ ตั ว อ ย่ า ม อ ง ข้ า ม บ้านไหนมีผู้สูงอายุ-เด็กเล็ก ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง การนำผ้าขี้ริ้ว หรือเสื้อผ้าเก่ามาทำผ้าเช็ดเท้า เพราะ เ สี่ ย ง ส ะ ดุ ด ล้ ม และ ลื่ น ได้ง่าย อั น ต ร า ย ถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้

23 กันยายน 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค เปิดเผยว่า ไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก เเละที่น่าห่วงคือเรื่องการ พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม แต่ละปีประมาณ 3 ล้านราย ห ก ล้ ม บ า ด เ จ็ บ 6 แสนราย ต้องเข้า รั ก ษ า ในโรงพยาบาลมากกว่า 60,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 ราย และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เฉลี่ยวันละ 4 ราย และเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิด ค ว า ม พิ ก า ร ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อคุณภาพ ชี วิ ต และทางจิตใจ ทำให้ ห ว า ด ก ลั ว การ ห ก ล้ ม ส า เ ห ตุ ที่สำคัญคือมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยพบมากถึงร้อยละ 35 ทำให้การทรงตัวได้ ไ ม่ ดี เหมือนวัยอื่นๆ รวมทั้งการมี โ ร ค ป ร ะ จำ ตั ว

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการ พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม กว่าร้อยละ 80 เกิดภายในบ้าน จุ ด เ สี่ ย งนอกจากจะเป็นที่ห้องน้ำ ห้องนอนแล้ว ยังมีเรื่อง ใ ก ล้ ตั ว ที่ไม่ควรมองข้ามอีก 4 เรื่อง คือผ้าเช็ดเท้า ควรใช้เป็นแผ่นหนาผืนเดียวกัน ไ ม่ ควรนำเสื้อผ้ามาเป็นที่เช็ดเท้า อาจทำให้ ส ะ ดุ ด ล้ ม ได้ การเปลี่ยนใส่ผ้า ผู้สูงอายุควรนั่งเปลี่ยนบนเก้าอี้ที่มั่นคง ไม่ควรยืนเปลี่ยน อาจทำให้การทรงตัวไม่ดี เซหรือ ล้ ม ง่าย ประการที่ ไม่ใช้คันร่มแทนไม้เท้า เพราะไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้ ประการที่ 4 รองเท้า ต้องมีพื้นหนาและมีดอกยางกันลื่น ไม่ควรใส่รองเท้าจนพื้นสึกบาง เพราะจะทำให้ ลื่ น ง่ า ย