ไทยสร้างไทย เผย จะให้เงิน ผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ว่า “ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนว่า คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ใหม่) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 มีข้อหารือเรื่องการกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

โดยมีแนวโน้มว่าจะจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจน รวมทั้งมีข่าวว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเกิดการล่าช้านั้น พรรคไทยสร้างไทย ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากคนไทยทุกคนล้วนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในฐานะพลเมืองที่เสียภาษีให้กับรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นับตั้งแต่แรกเกิด และอยู่มาจนอายุครบ 60 ปี ดังนั้นการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุจึงมิได้เป็นการสงเคราะห์จากรัฐ หากแต่เป็นสิ่งที่รัฐพึงกระทำเพื่อตอบแทนคุณความดีที่คนไทยคนนั้นได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลมาแล้วถึง 60 ปี

ยิ่งไปกว่านั้นในการดำเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้ผิดนัดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอัตราเพียงเดือนละ 600-1,000 บาท/เดือน นอกจากจะเป็นการทำลายกำลังซื้อของประชาชนอันสำคัญของการบริโภคภายในแล้ว ยังจะทำให้ประชาชนและนักลงทุน ต่างไม่เชื่อมั่นในฐานะทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผล เ สี ย หายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกคน ที่แจ้งความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการฯ โดยเสมอภาค เพราะเป็นเงินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนทุกคน อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่บัญญัติว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ส่วนผู้สูงอายุรายใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ โดยไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ต้องถือเป็นการเสียสละที่รัฐจะต้องยกย่อง และตอบแทนความคุณความดีในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคฯ โดยหากได้เป็นรัฐบาล พรรคไทยสร้างไทยจะดำเนินนโยบาย บำนาญประชาชน โดยจะจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้พอยังชีพ เดือนละ 3,000 บาท

ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน คนไทยทุกคนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นผู้ที่ได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ มาเป็นเวลาถึง 60 ปีแล้ว

รัฐมีหน้าที่ต้องตอบแทนคุณความดีด้วย บำนาญ อันเป็นการให้เกียรติกับประชาชน เช่นเดียวกับข้าราชการที่ทำงานจนเกษียณ ไม่ใช่ด้วยการจ่าย เบี้ยยังชีพ ที่เสมือนการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ดังเช่นที่รัฐบาลคิดจะดำเนินการอยู่”

อย่างไรก็ตาม ไทยสร้างไทย ไม่เห็นด้วย กับนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะคนจน) เผย หากได้เป็นรัฐบาล จะให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้พอยังชีพทุกคน เดือนละ 3,000 บาท