ข้อมูลล่าสุด ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัปเดต รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

“ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๔,๑๗๕,๗๗๖ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๕๗ % = ๒๓,๖๕๓ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๗๓ % = ๓๐,๒๙๙ ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๒๑ % = ๘,๗๒๙ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ ๐.๕๖ %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๔ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๐ %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๓๘ %

-อาการไข้ ๐.๓๗ %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๒,๕๒๑,๒๕๐ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๗ % = ๑,๘๒๔ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๒๔ % = ๕,๙๒๕ ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๑๓ % = ๓,๒๙๘ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ ๐.๒๐ %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๑๗ %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๑๗ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๑๕ %

-อาการไข้ ๐.๑๔ %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม ๑๓ ราย พบว่า เ สี ย ชีวิตจากติดเชื้อ CV ๒ ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื อด ๒ ราย หัวใจล้มเหลว ๒ ราย จากโร คประจำตัว ๔ ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา ๑ ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ๑ ราย และเส้นเลื อดสมองแ ตก ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุ นแ รง ๑๒ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลื อดในสมองตีบจากโร คประจำตัว ๔ ราย ภาวะเส้นเลื อดสมองแ ตก ๔ ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื อดเฉียบพลัน ๑ ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุ นแ รง ๓ ราย

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)”