ให้กำลังใจ บอย พิษณุ

บอย พิษณุ รั บ ข่ า ว เ ศ ร้ า ว่ า ห นึ่ งใ น แ ฟ น ค ลั บ รุ่ น แ ร ก ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ต ล ง อ ย่ า ง ส ง บ เจ้าตัวโผล่ร่วมงาน ศ พ พ ร้ อ ม ร้ อ ง เ พ ล ง สุ ด ซึ้ ง ส่ ง ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย ข อ บ คุ ณ ที่ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ติ ด ต า ม ม า โ ด ย ต ล อ ด

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความผูกพันระหว่างศิลปินและแฟนคลับ ที่ให้กำลังใจกันมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆ สำหรับนักร้องหนุ่ม บอย พิษณุ นิ่มสกุล แต่ล่าสุดต้องรับข่าว เ ศ ร้ า หลังรู้ว่าแฟนคลับรุ่นแรกที่ตามเชียร์และให้กำลังใจมาโดย ต ล อ ด เ สี ย ชี วิ ต อ ย่ า ง ส ง บ

โดย บอย พิษณุ ได้ อั ด ค ลิ ป วิ ดี โ อ เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก ด้ ว ย แ ว ว ต า ที่ แ ด ง ก่ำ จ า ก ค ว า ม เ สี ย ใ จ อ ย่ า ง สุ ด ซึ้ ง เ มื่ อ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร่ ว ม ง า น ศ พ พ ร้ อ ม เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น ไ ว้ ว่ า ข้อความสุดท้าย..ให้กับคนที่รักผมและสนับสนุนผมมาโดยตลอด อยากให้พี่ได้มาเห็นข้อความจากความรู้สึกผมนะครับ..หลับให้สบายครับพี่เอ๋” และอีกข้อความเขียนว่า

วันนี้มาลานะครับพี่เอ๋ขอบคุณที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาครับ…หลับให้สบายนะครับพี่ RIP มอนิกา สุธิศา เด่นเกรียงไกร ซึ่งนอกจาก บอย พิษณุ จะได้พูดความรู้สึกของตัวเองและขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับท่านนี้มาตลอด เจ้าตัวยังถือโอกาสร้องเพลง วันนี้พรุ่งนี้ ส่งเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย “วันนี้ผมได้มีโอกาสไปงาน ศ พ ของพี่เอ๋นะครับ ซึ่งพี่เอ๋เองก็ถือว่าเป็นแฟนคลับรุ่นแรกของผม คอยติดตามผมตั้งแต่ที่ผมประกวด AF นะครับ และน้องๆ ลูกพี่เอ๋ทั้ง 4 คนก็สนับสนุนและคอยเชียร์พี่บอยมาโดยตลอด”

“ผมไปเห็นข้อความหนึ่งที่พี่เอ๋ได้โพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กของพี่เอ๋นะครับ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ได้โพสต์เพลงที่น้องวินซึ่งเป็นลูกพี่เอ๋ได้ร้อง เ พ ล ง คั ฟ เ ว อ ร์ ไ ว้ และผมก็ได้มีโอกาสไปอ่าน ผมรู้สึกมีความสุขปนความเสียใจ เศร้า และผิดหวัง กับการจากไปของพี่”

“และวันนี้ผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้พี่เอ๋เป็นครั้งสุดท้าย กับเพลงนี้นะครับ (ร้องเพลงวันนี้พรุ่งนี้ ของตัวเอง)” “ผมไม่ได้ร้องเพลงนานแล้ว และเพลงนี้อาจจะมาส่งพี่เอ๋เป็นเพลงสุดท้ายนะครับ (น้ำตาคลอ) ผม โ ค ต ร เ สี ย ใ จ เลยกับข่าวที่มันทำให้ผมรู้สึกแย่ พี่เอ๋ไม่ควรที่จะจากไปเร็วขนาดนี้”

“และก็ขอบคุณที่รักและติดตาม (น้ำตาคลอ) คอยเชียร์ คอยสนับสนุนผม ไม่ว่าผมจะเป็นยังไงก็รักในตัวผม เชื่อมั่นในตัวผม ในสิ่งที่ผมเป็น ในขณะที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลย ไม่ได้เป็นญาติกัน แต่เป็นคนคนหนึ่งที่คอยติดตามและสนับสนุนเรามาโดยตลอด”

“หลับให้สบายนะครับพี่เอ๋ ขอบคุณมากครับ”