ผลวิจัย หลังฉีดสลับชนิด ซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผย งานวิจัยของการฉี ดวั คซี นแบบสลับ (Mix and Match) จากการตรวจภูมิคุ้มกันแบบภาพรวม รวมถึงการฉี ดกระตุ้นเข็ม 3 แบบ heterologous prime-boost

ซึ่งร่วมกับ ศิริราชพยาบาล โดยใช้ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์จริงที่กำลัง ร ะ บ า ดในประเทศไทย คือ สายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.2) ทำการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป คือวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT)

ซึ่งต้องปฏิบัติในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อหาค่าที่ไ วรั สสายพันธุ์เดลต้าถูกทำล าย 50% (Neutralizing Titer 50%, NT50) โดยแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉี ดวั คซี น พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆ

หลังการได้รับวั คซี น ครบโดส 2 สัปดาห์ ต่อ เ ชื้ อไ ว รั ส cv-19 สายพันธุ์เดลต้า มีค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไ ว รั ส (ดังแสดงในแผนภูมิด้านบน) พบว่า

การให้วั คซี นสลับแบบ ซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า (SV+AZ) มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วั คซี น ซิโนแวค 2 เข็ม (SV+SV) และเทียบเท่ากับการให้ แอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม (AZ+AZ) แต่ใช้เวลาสั้นลง ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ฉีด แอสตร้าเซเนก้า เข็มแรก และตามด้วย ซิโนแวค c (AZ+SV)

ส่วนการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย แอสตร้าเซเนก้า คือ 2 เข็มแรกเป็น ซิโนแวค (SV+SV+AZ) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพิ่มมากขึ้นถึง 11 เท่า

ในขณะที่กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยซิโนฟาร์ม (SV+SV+Sinopharm) ที่เป็นวั คซี นเ ชื้ อ ต า ยเหมือนกัน ให้ภูมิคุ้มกัน สูงขึ้นเพียง 2.5 เท่า

มาต่อกันที่ระดับภูมิคุ้มกัน

จากการที่ได้ติดตามผู้ได้รับวั คซี น ทำการศึกษาผู้ที่ได้รับวั คซี น ซิโนแวค 3 สัปดาห์ โดยได้รับเข็มสองเป็น แอสตร้าเซเนก้า ทั้งหมด 125 ราย (ชาย 61 หญิง 64 อายุเฉลี่ย 40 (18-60 ปี) พบว่า ระดับภูมิคุ้มกัน Quantitative Anti-S RBD

ซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า เฉลี่ยที่ 716 (399-1127)

ซิโนแวค + ซิโนแวค เฉลี่ยที่ 117 (58-204)

แอสตร้าเซเนก้า + แอสตร้าเซเนก้า เฉลี่ยที่ 207 (123-338)

ส่วนผลข้างเคียง ภายหลังการฉี ดวั คซี นสลับ เข็ม 2 พบ

มีไ ข้ ร้อยละ 66

ปว ดศีรษะ ร้อยละ 33

อ่อนเพลีย ไม่มีแ รง ง่วงซึม ร้อยละ 28

ใกล้เคียงกับอาการจากการฉี ด แอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม เป็นการศึกษาที่สนับสนุนมติของคณะกรรมการโร คติ ดต่อแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามประสิทธิผลของการฉี ดวั คซี นสูตรนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ทำการศึกษาในอาสาสมัคร 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ได้รับ วั คซี น CoronaVac 2 เข็ม (SV+SV)

กลุ่มที่ 2 ได้รับ วั คซี น AstraZeneca 2 เข็ม (AZ+AZ)

กลุ่มที่ 3 ได้รับ วั คซี น CoronaVac และตามด้วย AstraZeneca (SV+AZ)

กลุ่มที่ 4 ได้รับ วั คซี น AstraZeneca และตามด้วย CoronaVac (AZ+SV)

กลุ่มที่ 5 ได้รับ วั คซี น CoronaVac 2 เข็ม และตามด้วย Covilo 1 เข็ม (SV+SV+Sinopharm)

กลุ่มที่ 6 ได้รับ วั คซี น CoronaVac 2 เข็ม และตามด้วย AstraZeneca 1 เข็ม (SV+SV+AZ)