ท า ง ร า ย ก า ร เ ชิ ญ

น้ำ ต า ก ร ร ชั ย ใ ห้ ชี วิ ต  เ ด็ ก น้ อ ย  หนุ่ ม  กร ร ชั ย สุด ก ลั้ น ถึ ง กั บ ป ล่ อ ย โ ฮ แ ม่ อุ้ ม ลู ก เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ก ล า ง ร า ย ก า ร  3 แ ซ่ บ   ได้ เ จ อ เ ด็ ก น้ อ ย  ที่ เ จ้ า ตั ว ใ ห้ ชี วิ ต สุ ด ซึ้ ง ทั้ ง ร า ย ก า ร

หนุ่ ม  ก ร ร ชั ย ม า เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก า ร  3แซ่บ น อ ก จ า ก ม า เ ปิ ด ใ จ ถึ ง ชี วิ ต ที่ หั น เ ห สู่ เ ส้ น ท า ง ส า ย ข่ า ว แ ม้ เ จ อ ก ร ะ แ ส ดู ถู ก เ ป็ น ด า ร า จ ะ ม า ทำ ข่ า ว ใ ค ร จ ะ ไ ป เ ชื่ อ ถื อ ซึ่ ง เ จ้ า ตั ว ไ ด้ พิ สู จ น์ ตั ว เ อ ง ใ น ก า รทำ ห น้ า ที่ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ าว ก า ร อ ยู่ ใ น แ ว ด ว ง ข่ า ว ส า ร ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทำ ไ ด้ ดี ข น า ด ไ ห น ทั้ ง ยั ง มี โ อ ก า ส ไ ด้ ช่ ว ย ห ล า ย ค น ที่ ต ก เ ป็ น ข่ า ว เ จ้า ตั ว บ อ ก ว่ า เ ห็ น ค น ไ ม่ มี เ งิ น ก็ ไ ม่ มี จ ริ ง ๆ เ ล ย อ ย า ก ช่ ว ย ค น โ ดย เ ฉ พ า ะ กั บ เ ด็ ก ๆ ตั ว เ อ ง เ ป็ น ค น รั ก เ ด็ ก เ ด็ ก บ อ บ บ า ง  ต้ อง ก า ร โ อ ก า ส ช่ ว ย ม า แ ล้ ว ทั้ ง ก ร ณี ลู ก ข อ ง น้ อ ง ลั ล ล า เ บ ล ก็ ช่ ว ย จ่ า ย ค่ า เ ท อ ม ปี ล ะ   6   ห มื่ น   ม า   2   ปี แ ล้ ว   ถ้า ห า ก มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น ใ ห้ นึ ก ถึ ง พี่  เพ ร า ะ เ ร า ทำ ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส เ อ า ค ร อ บ ค รั ว ลั ล ล า เ บ ล ม า อ อ ก ร า ย ก าร ทุ ก ค น เล่ น ข่ า ว เ ข า ห ม ด เ พื่ อ แ ล ก เ ร ต ติ้ง  วั น ห นึ่ ง เ ร า จ ะ คื น สิ่ ง ที่ เ ร า ใ ห้ ไ ด้ กั บ ลู ก เ ข า บ้ า ง   มัน ผิ ด เ ห ร อ  เร า ไ ด้ แ ล้ ว ต้ อ ง คื น ก ลั บ ใ ห้ เ ข า บ้ า ง เ ร า ถู ก ส อ น ตั้ ง แ ต่เ  ด็ ก ต อ น นี้ ก็ ม า ส อ น ลู ก ด้ ว ย ว่ า  จะไ ด้ อ ย่ า ง เ ดี ย ว ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ใ ห้ ค น อื่ น ด้ ว ย

ล่ า สุ ด ทำ เ อ า  หนุ่ ม  ก ร ร ชั ย   สุด ก ลั้ น น้ำ ต า ท า ง ร า ย ก า ร เ ชิ ญ  น้อ ง ข้ า ว ปั้ น เ ด็ ก น้ อ ย ที่ มี อ า ก า ร ตั บ แ ต ก  ซึ่ง   ห นุ่ ม   ก รร ชั ย   เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย  เ จ้ า ตั ว ย อ ม รั บ ว่ า เ ค ส นี้ ไ ม่ รู้ จั ก  ไม่ เ ค ย เ จ อ กั น ม า ก่ อ น  เห็ น ค น แ ช ร์ ต้ อ ง ก า ร เ ลื อ ด ไ ปช่  ว ย

จ า ก นั้ น ก็ ไ ด้ รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ เ ข า ก็ บ อ ก ใ ห้ ช่ ว ย ลู ก ด้ ว ย ลู ก ห นู ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว ตั บ น้ อ ง เ ลื อ ด อ อ ก ต้ อ ง ผ่ า ตั ด  แต่ ร พ . ที่ นั่ น   ( ช ล บุ รี ) เค รื่ อ ง มื อ ไ ม่ พ ร้ อ ม เ ร า ก็ เ ล ย คุ ย กั บ ห ม อ ที่ นั่ น ห ม อ ก็ บ อ ก อั ต ร า เ สี่ ย ง สู ง ม า ก ที่ จ ะ เ สี ย ชี วิ ต พ อ ดี เ ร า รู้ จั ก ห ม อ เ ด็ ก ที่ ร พ .จุ ฬ า ก็ย้ า ย น้ อ ง  มา  สุ ด ท้ า ย น้ อ ง ร อ ด ก็ เ ป็ น ค ว า ม ภู มิ ใ จ ส บ า ย ใ จ ห นึ่ ง เพิ่ ง ถ า ม ไ ป เ ร็ ว ๆ นี้ เ อ ง  เข า บ อ ก น้ อ ง ดี ขึ้ น แ ล้ ว   ถ่า ย  รู ป มา ใ ห้ ดู

โ ด ย พิ ธี ก ร ข่ า ว เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ห นั ก เ มื่ อ คุ ณ แ ม่ จั น ท ร์ จิ ร า แ ม่ ข อ ง น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น อุ้ ม ลู ก ช า ย เ ดิ น เ ข้ า ม า ก ล า ง ร า ย ก า ร  เด็ ก น้ อ ย ยิ้ ม แ ป้ น น่ า รั ก ม า ก ๆ   ม า เ จ อ  หนุ่ ม   ก ร ร ชั ย แ ม่ น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น น้ำ ต า ไ ห ล ดีใ  จไ ด้ เ จ อ ผู้ ใ ห้ชี วิ ต ลู ก ช า ย  โด ย ย ก มื อ ไ ห ว้ ก ร ร ชั ย พ ร้ อ ม เ ผ ย ว่ า ข อ บ คุ ณ พี่ ห นุ่ ม ม า ก ๆ ช่ ว ย ชี วิ ต ลู ก ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ ร พ . ที่ดี   หม อ ที่ ดี ลู ก ค ง ไ ม่ ร อ ด

ข ณ ะ ที่   ช ม พู่   อ า รย า  , แ อ ฟ ทั ก ษ อ ร แ ล ะ ก า ล ะ แ ม ร์ พั ช ร ศ รี พิ ธี ก ร สุ ด ก ลั้ น น้ำ ต า ไ ห ล อ า บ แ  ก้ ม ไ ป ด้ ว ย เ มื่ อ ฟั ง เ รื่ อ ง ร า ว นี้  พี่ห นุ่ ม ช่ ว ย ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ลู ก วิ ก ฤ ต เข า บ อ ก ว่ า ถ้ า มี อ ะ ไ ร แ ย่ ใ ห้ บ อ ก พี่ ใ ห้ เ บ อ ร์ ติ ด ต่ อ ม า เ อ ง โ ด ย ต ร ง  วัน นั้ น ลู ก วิ ก ฤ ต ม า ก

ด้ า น ก ร ร ชั ย  สุด ก ลั้ น น้ำ ต า ไ ห ล ต ล อ ด เ ว ล า ที่ พู ด ถึ ง ก  า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น  พร้ อ ม เ ผ ย ด้ ว ย ว่ า  น้อ ง เ ข า บ อ ก ว่ า ช่ ว ย ลู ก ห นู ด้ ว ย ลู ก ห นู ไ ม่ ร อ ด แ ล้ ว  เ ร า ก็ เ ป็ น พ่ อ รู้ สึ ก . .( ร่ำ ไ ห้ ห นั ก ) เ มื่ อ ถ า ม ว่ า เ ห็ น น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น วั น นี้ รู้ สึ ก อ ย่ า ง ไ ร   ห นุ่ ม  กร ร ชั ย   น้ำ ต า ไ ห ล บ อ ก ว่ า ดี ใ จ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ทำ ข่ า ว แล้ ว เ ร า ใ ช้ โ อ ก า ส ใ น ท า ง ที่ ถู ก ที่ ค ว ร  แล้ ว เ ร า ช่ ว ย เ ห ลื อ ชี วิ ต ค น ไ ด้ จ ริ ง ๆ เร า ดี ใ จ ที่ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง ผ่ า น โ ด ย  แม่ ข อ ง น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น  บอ ก ด้ ว ย ว่ า  ถ้า ลู ก โ ต ขึ้ น จ ะ บ อ ก ว่ า ค น นี้ คื อ ค น ที่ ช่ ว ย ชี วิ ต ข้ า ว ปั้ น ถ้ า ไ ม่ มี เ ข า ข้ า ว ปั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ม า นั่ ง ต ร ง นี้