ให้กำลังใจ ฮัส ฮัสมี นุ้ยเด็น

โลกออนไลน์ต่างร่วมไว้อาลัย หมอฮัส ฮัสมี นุ้ยเด็น คุณห ม อ ที่ ขึ้ น ชื่ อ เ รื่ อง ง า น ศั ล ย ก ร ร ม ข อ ง เ มื อ ง ไ ท ย ได้ เ สี ย ชี วิ ต แ ล้ ว จ า ก ก า ร ฆ่ า ตั ว ต า ย ห ลั ง จ า ก ที่ คุ ณ ห ม อ ป่ ว ย เ ป็ น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า แ ล ะ ต้ อ ง รั ก ษ า ม า น า น ป ร ะ ม า ณ 5-6 ปี

ทั้งนี้ เพื่อน ๆ และคนรู้จัก รวมถึงอดีตคนไข้ ต่างมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของหมอฮัสเป็นอย่างมาก หลายคนเล่าให้ฟังถึงฝีมือ ศั ล ย ก ร ร ม ข อ ง คุ ณ ห ม อ ที่ เ ป็ น ที่ เ ลื่ อ ง ลื อ ชื่ อ ดั ง คุ ณ ห ม อ เปิ ด ค ลิ นิ ก ย่ า น รั ช ด า แล ะ เ มื่ อ ลู ก ค้ า มี ปั ญ หา ก็ ส า ม า ร ถ ทั ก ไป ห า คุ ณ ห ม อ ไ ด้ ทุ ก เ มื่ อ

ด้า น ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้ แ จ้ ง ข่ า ว ว่ า จะ มี พิ ธี ฝั ง ศ พ ห ม อ ฮั ส ต า ม ห ลั ก ศ า ส น า อิ ส ล า ม ณ มั ส ยิ ด ม ะ ซ่ อ ตุ๊ ด นี ย ะ ห์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 2 กันยายน 2564