ธิติสรรค์ อุทธนพล

รายการข่าวเย็นช่องวัน รายงานความคืบหน้าคดี พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนพล อดีตผู้กำกับโจ้ ก่ อ เ ห ตุ ใ ช้ ถุ ง ค ลุ ม หั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด จ นเ สี ย ชี วิ ต ภ า ย ใ น โ ร ง พั ก ว่า ห ลั ง ค ดี ถู ก โ อ นย้ า ย ไ ป ยั ง ก อ ง ป ร า บ ฯ เ บื้ อ ง ต้ น ท น า ย ค ว า ม ส่ ว น ตั ว กล่าวว่า เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ดี เ พ ร า ะ ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ส อ บ ส ว น พ ร้ อ ม กั น นี้ อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ ยัง ค ง ยื น ยั น ว่ า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ตทั น ที ใ น โ ร ง พั ก ห ลั ง ถู ก ถุ ง ค ลุ ม หั ว เ พ ร า ะ ข ณ ะ นำ ตั ว ส่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ยั ง มี สั ญ ญ า ณ ชี พ อ ยู่

ด้าน พล.ต.ต. ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ก ล่ า ว ถึ ง ค วา ม คื บ ห น้ า ค ดี ว่ า เ กือ บ เ ส ร็ จส ม บู ร ณ์ แ ล้ ว ห ลั ง ส่ ง ใ ห้ ก อ ง ป ร า บ ฯ รับ ไ ป ทำ ต่ อ อีก ไ ม่ น า น ค ง จ ะ ส รุ ป สำ น ว น ไ ด้ ต อ น นี้ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร อ อ ก ห ม า ย จั บ ใ ค ร เ พิ่ ม แ ล ะ ก็ ยิ น ดี เ ข้ า ชี้ แ จ ง เ รื่ อ ง ค ดี ก ร ณี ที่ น า ย สิ ร ะ เจ น จ า คะ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ก ฎ ห ม า ย ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ สิ ท ธิ มนุ ษ ย ช น จะ เ ชิ ญ ตำ ร ว จ เ ข้ า ใ ห้ ข้ อ มู ล ข ณ ะ ที่ นิ ติ ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ที่ อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ เ ช่ า พั ก อ ยู่ ใ น จ.นครสวรรค์

เ ปิ ด เ ผ ย ห ลั ง มี ก ร ะ แ ส ข่ า ว ว่ า มี ตำ ร ว จ เ ข้ า ม า ต ร ว จ ส อ บ ห้ อ ง พั ก ว่ า เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง มีตำ ร ว จ ก อ ง ป ร า บ ฯ 3 นาย เ ข้ า ม า ต ร ว จ ค้ น ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 2 5 สิ ง ห า ค ม ที่ผ่ า น ม า แ ต่ เ รื่ อ ง ที่ ว่ า เ จ อ ห ลั ก ฐ า น อ ะ ไ ร ห รื อ ไ ม่ นั้ น ไ ม่ ท ร า บ โ ด ย อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ ม า เ ช่ า พั ก ตั้ ง แ ต่ ป ล า ย ปี 2563 ราคา 6,500 บาท แ ต่ เ มื่ อ ไ ม่ กี่ วั น ก่ อ น ห น้ า นี้ ท า ง ญ า ติ ๆ ข อ ง อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ ไ ด้ ม า ข อ ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า เ ช่ า ไ ป แล้ ว

ทั้งนี้ ล่าสุด (2 กันยายน 2564) เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก บิ๊ ก เ ก รี ย น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร รุ่ ง ส า ง ค้ น บ้ า น ตำ ร ว จ ชุ ด ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด 0 5 ซึ่ ง เ ป็ น ตำ ร ว จ ชุด ต ร ว จ ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ จ า ก คำ สั่ ง ข อ ง พ ล . ต . อ . สุ ช า ติ ธี ร ะ ส วั ส ดิ์ รอ ง ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ว่ า จ า ก ก า ร ค้น ห้ อ ง พั ก ข อ ง อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้ พบ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ ส พ ย า แ ล ะ เ ศ ษ ผ ง ย า เ ส พ ติ ด แ ต่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ต ร ว จ ส อ บ ช นิ ด แ ล ะ ผ ล ก า ร ต ร ว จ ค้ น บ้ า น ด า บ โ บ้ ห รื อ ด . ต . วิ สุ ท ธิ์ บุ ญ เ ขี ย ว ผบ . ห มู่ (ป.) สภ . เ มื อ ง น ค ร ส ว ร ร ค์ พบ ย า เ ส พ ติ ด จำ น ว น ห นึ่ ง