ปุณณาสา

ทำ เ อ า ต ก ใ จ กั น ย ก ใ ห ญ่ เ มื่ อ   แ จ ง   ปุ ณ ณ า ส า  ภร ร ย า ค น ส ว ย ข อ ง   แ จ๊ ส   ช ว น ชื่ น  ได้ ถู ก ห า ม ส่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ แ พ ท ย์ ไ ด้ สั่ ง แ อ ด มิ ท ด่ ว น เ พื่ อ ค อ ย เ ฝ้ า สั ง เ ก ต อ า ก า ร ทั น ที

เพิ่งจะจัดงานครบรอบ 8 ปี สุดหวานกันไปหมาดๆสำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่าง แจ๊ส ชวนชื่น และ แจง ปุณณาสา ล่า สุ ดทำ เ อ า แ ฟ น ๆ ใ จ ห า ย เ มื่ อ เ ห็ น ภ า พ ที่  แ จ ง  โ พ ส ต์ ว่ า เ ธ อ นั้ น แ อ ด มิ ท อ ยู่ โ ร ง พ ย า บ า ล น ว เ ว ช ใ น ภ า พ มี ส า มี สุ ด ที่ รั ก อ ย่ า ง แจ๊ส ยืนเฝ้าไม่ห่าง โดยแจงระบุแคปชั่นว่า

ขอบคุณนะอยู่ข้างตลอดเลย @jazzpadung ป ว ด หั ว   ป ว ด ท้ อ ง มั ด ร ว ม ม า เ ล ย  ห ลัง จ า ก ที่ โ พ ส ต์ ไ ป ไ ม่ กี่ น า ที เ พื่ อ น ๆ พี่ ๆ ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่ า ง พ า กั น เ ข้ า ม า ส่ ง กำ ลั ง ใ จ   เ ช่ น   บ อ ย   พี ช เ ม ก เ ก อ ร์   บ อ ก ว่ า   ข อใ ห้ ไ ม่ เ ป็ น อ ะ ไ ร ม า ก น ะ น้ อ ง   ส่ ว น   บุ๋ ม   ป นั ด ด า  ถา ม ด้ ว ย ค ว า ม ต ก ใ จ ว่ า   เ ฮ้ ย   เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น   แ ล ะ   ท็ อ ป   ด า ร ณี นุ ช   บ อ ก ว่ า   อ้ า ว ! !   ห า ย ไ ว ไ ว เ ด้ อ ลู ก