ผบ.เรือนจำ แจงชัด ปมร้อน

จากกรณี ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ถ.ไกรลาศ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อายุ 39 ปี หรือ หรือ “ผกก.โจ้” อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ เ ป็ น จำ เ ล ย ใ น ค ว า ม ผิ ด ฐ า น เ ป็ น เ จ้ า พ นั ก ง า น ร่ ว ม กั น ป ฏิ บั ติ ห รื อ ล ะ เ ว้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ด ย มิ ช อ บ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่ ผู้ หนึ่ ง ผู้ ใ ด , ร่ ว ม กั น ฆ่ า ผู้ อื่ น โ ด ย ทร ม า น ห รื อ โ ด ยก ร ะ ทำ ท า รุ ณ โ ห ด ร้ าย

สำหรับความคืบหน้ากรรีดังกล่าวนั้น วันนี้ (29 ส.ค.2564) นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้ บั ญ ช า ก า ร เ รื อ น จำ ก ลางพิษณุโลก เปิดเผยถึงการควบคุมตัว พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีตผู้กำกับการ สภ.เมืองนครสวรรค์ กับพวกรวม 7 คน ว่า ผลตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 เมื่อวันที่ 26 และ 27 ส.ค. ปรากฏผลเป็นลบทั้ง 7 คน แต่ยังต้องอยู่ในห้อง กั ก โ ร ค ให้ครบ 21 วัน ตามมาตรการป้องกันโรคCV-19 ซึ่งสภาพห้อง กั ก โ ร ค เ ป็ น ลู ก ก ร ง มีกล้องวงจรปิดและพัดลมติดผนังภายนอกเท่านั้น ยืนยันภายในห้อง กั ก โ ร ค ไ ม่ มี เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ หรือไม่ได้เป็นห้องแอร์อย่างที่สังคมภายนอกเข้าใจ โดย ผู้ ต้ อ ง ขั ง จ ะ ไ ด้ รั บ ผ้ า ห่ ม 3 ผืน มีน้ำดื่มคนละ 1 ขวด และเรือนจำได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมส่งอาหารและน้ำ ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ เ ข้ า ไ ป ห น้ า ห้ อ ง กั ก โ ร ค

สำหรับสภาพจิตใจวันนี้ ผกก.โจ้ ความเครียดลดลง สามารถกินอาหารของเรือนจำได้ปกติ โดยทางเรือนจำได้อธิบายถึงการปฏิบัติตัวภายในเรือนจำให้ทำกิจวัตรประจำวัน สวดมนต์ ออกกำลังกายในห้อง กั ก โ ร ค ซึ่ง ผกก.โจ้และ ผู้ ต้ อ ง ขั ง ป ฏิ บั ติ ต า ม โดยดี และในวันพรุ่งนี้ ( 30 ส.ค.64 ) จะมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าประเมินสภาพจิตใจอีกครั้ง ส่วน เ รื่ อง ก า ร ต่ อ สู้ ค ดี เ ป็ น สิ ท ธิ์ ข อ ง ผู้ ต้ อ ง ขั ง ที่สามารถทำได้ หากมีทนายประสานขอเข้าเยี่ยมเรือนจำก็อนุญาตตามเวลาราชการ วันหยุดเรือนจำปิด ไม่อนุญาตให้ทนายเข้าเยี่ยม เ พื่ อ ป รึ ก ษ า ค ดี

ในเรือนจำมีผู้ต้องขังประมาณ 5 พันคน ต้ อ ง ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท ใ น เ รื อ น จำ จึ ง ต้ อ ง แ ย ก ขั ง ผู้ ต้ อ ง ขั ง ก ลุ่ ม นี้ ไม่ให้ปะปนกับ ผู้ ต้ อ ง ขั ง ค ดี อื่ น ส่วนที่มีข่าวว่าเรือนจำดูแล ผู้ ต้ อ ง ขั ง ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น พิ เ ศ ษ จัดให้นอนในห้องแอร์นั้น อธิบดี ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ กั ง ว ล กั บ ข่ า ว นี้ ม า ก โทรศัพท์มาสอบถาม ผมได้ถ่ายรูปและรายงานให้ อ ธิ บ ดี ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ท ราบแล้วว่าห้องที่ใช้ กั ก โ ร ค ผู้ ต้ อ ง ขั ง อยู่ในแดน 4 มีเพียงพัดลมติดผนังด้านนอก 1 ตัว กล้องวงจรปิดภายใน 1 ตัว และภายนอก 1 ตัวเท่านั้น ซึ่ง ผู้ต้ อ ง ขั ง ก็ ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษ มีเพียงวานนี้ที่ขอกระดาษและปากกา เพื่อเขียนจดหมายหาญาติ ผบ.เรือนจำกลางพิษณุโลก กล่าว