ธิติสรรค์ คืบหน้าล่าสุด

เฟ ซ บุ๊ ก   ส ร ยุ ท ธ   สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า กร ร ม ก ร ข่ า ว   ไ ด้ เ ผ ย ภ า พ เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ส า ม า ร ถ จั บ กุ ม ตัว  พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้ กำ กั บ โ จ้   ผ ก ก . ส ภ . เ มื อ ง น ค ร ส ว ร ร ค์   ก ร ณี ท ร ม า น ผู้ ต้ อ ง ห า ย า เ ส พ ติ ด ด้ ว ย ก า ร เอ า ถุ ง ค ลุ ม หั ว จ น เ สี ย ชี วิ ต ค า โ ร ง พั ก   โ ด ย พ บ ว่ า ผู้ กำ กั บ โ จ้ ส ว ม เ สื้ อ สี เ ขี ย ว แ ล ะ ส ว ม เ สื้ อ เ ก ร า ะ กั น ก ร ะ สุน ทั บ

พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีตผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ สา ร ภ า พ ห ลั ง เ ข้ า ม อ บ ตั ว อ้างว่า ไม่ได้เรียกเงิน 2 ล้าน แค่เค้นถ า ม ห า ย า เ ส พ ติ ด เท่านั้น ไม่มีใครพาหลบหนี แต่ ต ก ใ จเ ล ย ก ลั บ ไ ป ตั้ ง ห ลัก   พ ร้ อ ม ข อ โ ท ษ ที่ ทำ ใ ห้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ตำ ร ว จ เ สี ย ห าย

เบื้องต้น ผู้ กำ กั บ โ จ้   เ ปิ ด ป า ก รั บ ส า ร ภ า พ  เ ห ตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ พ ร า ะ ต้ อ ง ก า ร ข ย า ย ผ ล ย า เ ส พ ติ ด ต่ อ แ ต่ พ ล า ด ทำ ใ ห้ ผู้ ต้ อง ห า เ สี ย ชี วิ ต   แ ต่ ไ ม่ เ ค ย มี ก า ร ข่ ม ขู่ เ รี ย ก เ งิ น 2 ล้านบาท จ าก  ผู้ต้ อ ง ห า ที่ เ ป็ น ข่ า ว เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ถู ก ใ ส่ ร้ า ย  แ ล ะ ห ลั ง จ า ก เ กิ ด เ ห ตุ เ ห็ น ข่ า ว จั บ กุ ม ลู ก น้ อ ง รู้ สึ ก ส ง ส า ร ลู ก น้ อ ง เ ล ย ตั ดสิ น ใ จ ติ ด ต่ อ น า ย ตำ ร ว จ ที่ เ ค าร พ เ พื่อ ข อ  ม อบ  ตัว    รั บ ว่ า เ ห็ น ข่ า ว เ ค รี ย ด จ น คิ ด อย า ก ฆ่  า ตั ว ต า   ยห นี ปั ญ หา