จา ก ป ร ะ เ ด็ นที่   ผู้ กำ กั บ โ จ้

จา ก ป ร ะ เ ด็ นที่   ผู้ กำ กั บ โ จ้ หรือ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ. เมืองนครสวรรค์ ที่มี ค ลิ ป ห ลุ ด อ อ ก ว่ อ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล เ มื่ อ ก ลุ่ ม ตำ ร ว จ ห ล า ย น า ย ช่ว ย กั น ทำ ร้ า ย ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติด โ ด ย ก า ร ใ ช้ ถุ ง ค ลุ ม หั ว ห ล า ย ชั้ น จ น ทำ ใ ห้ ผู้ ต้ อ ง ห า เ สี ย ชี วิ ต ใ น ที่ สุ ด ซึ่งจากประเด็นค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว ก ล า ย เ ป็ น ช น ว น ที่ ทำ ใ ห้ ค น หั น ม า ส น ใ จ ค ดี นี้ อี ก ค รั้ ง เเต่เ เ ล้ ว ค ดี ดั ง ก ล่ า ว ยั ง ไ ม่ ทั น ข้ า ม วั น นายกฯ ได้สั่งการ ผบ.ตร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง⁣เเละในที่สุด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติ ลงนามให้ ผู้กำกับโจ้ ออกจากราชการทันที พร้อมสั่งกำ ชั บ อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ ห้ ห ล บ ห นี ⁣ เ ป็ น อั น ข า ด

ซึ่งในเวลาต่อมาด้านวงการบันเทิงก็ได้วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ เ รื่ อ ง ร า ว ดั ง ก ล่ า ว อ ย่ า ง ม า ก ม า ย เช่น  พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า ชื่อดังอย่าง “อั๋น ภูวนาท” นั้นก็ได้โพสต์แรงฉะ ไม่ไว้หน้า วง ก า ร สี ก า กี   ค ดี “ผู้กำกับโจ้” ค ลุ ม ถุ ง ผู้ ต้ อ ง ห า โดยงานนี้ อั๋น ภูวนาท นั้นได้โพสต์อินสตราเเกรมส่วนตัวว่า ตำรวจเล-นั้นมีจริง เเต่ตำ ร ว จ ดี ก็มีเยอะ เเต่ถ้าตำ ร ว จ ดีนั้นไม่ทำอะไรกับตำรวจเล-เลย เราจะยังถือว่าเค้าเป็นตำ ร ว จ ดีอยู่ได้ไหมนะ Think ต่างอั๋นกับภู

อีกทั้ง ฮิวโก้ จุลจักร ฟาด ผู้กำกับโจ้ กลางอินสตราเเกรม สั้นๆแต่จุกไม่ลืม ซึ่งงานนี้ ฮิวโก้ ได้โพสต์ข้อความเพียงสั้นๆว่า อำนาจเป็นสิ่ ง เ ส พ ติ ด #ผู้กำกับโจ้ #whowatchesthewatchmen

เเละล่าสุด ลูกน้อง ผกก.โจ้ ตำรวจที่ตกเป็นผู้ ต้ อ ง หา ถู ก ค ว บ คุ ม ตั ว ฝ า ก ขั ง ก่อนหลั่งน้ำตา ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย โดยงานนี้ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่าง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก็ได้เผยคลิปวีดิโอลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะ 1 ใน ลูกน้อง ผกก.โจ้ ตำ ร ว จ ที่ ต ก เ ป็ น ผู้ ต้ อ ง ห า ถู ก ค ว บ คุ ม ตั ว ซึ่งขณะนั้นสื่อมวลชนก็ได้ถามว่ามีอะไรอยากพูดไหม ซึ่งทาง ลูกน้อง ผกก.โจ้ ก็ได้ตะโกนขอความเป็นธรรมพร้อมกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความกลัวเเละเสียใจกับเ ห ตุ ก า ร ณ์ ฉ า ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทีมข่าวจะรีบนำเสนอทันที

ลูกน้อง ผกก.โจ้ ตำ ร ว จ ที่ ต ก เ ป็ น ผู้ ต้ อ ง ห า ถูก ค ว บ คุ ม ตั ว ฝ า ก ขั ง ก่อนหลั่งน้ำตาตะโกน ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย