พิชญ์นาฏ

เมย์ พิชญ์นาฏ เล่ า พ ฤ ติ ก ร ร ม  ผกก.โจ้ ตอนคบกันฝ่ายชายให้เงินคนขับรถ – รปภ. รายงานตามติดทุกฝีก้าว อยู่ที่ไหน ไปกับใคร ออกกี่โมง เผยรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้

จา ก ก ร ณี มี ค น ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น อ ดี ต ข อ ง นั ก แ ส ด ง ส าว เมย์ พิชญ์นาฏ กับ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ ที่เคยมีข่าวขอแต่งงานก่อนจะเลิกรากันไป ซึ่งฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่า ตอนนั้นเลิกแล้วแต่ยังตื๊อ ฝ่ า ย ช า ย ถึ ง ขั้ น ส่ ง ลู ก น้ อ ง ส ะ ก ด ร อ ย ต า ม ต อ น ไ ป เ ที่ ย ว ที่ หั ว หิ น นั้ น

ล่าสุด (25 สิงหาคม 2564) หนุ่ ม   ก ร ร ชั ย   เ ปิ ด เ ผ ย ผ่ า น ร า ย ก า ร เ ที่ ย ง วั น ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์  ระบุว่า มีโอกาสได้พูดคุยกับ เมย์ พิชญ์นาฏ เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดยสาวเมย์เปิดใจว่า สาเหตุที่เลิกรากับ ผกก.โจ้ เป็นเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้ เพราะพ ฤ ติ ก ร ร ม ห ล า ย ๆ อย่าง เช่น เวลาอยู่ต่อหน้ากับพ่อแม่ญาติพี่น้องจะไม่ใช่คนก้าวร้าว

สำหรับสิ่งที่เมย์รับไม่ได้มากที่สุดก็คือ เวลาที่เมย์ไปทำงาน ไปเจอเพื่อน บางทีฝ่ายชายก็จะส่งข้อความมาบอกว่า รู้นะว่าเมย์อยู่ที่ไหน พร้อมกับส่งโลเคชั่นที่เมย์อยู่มาให้ด้วย เหมือนไปตามเช็กมาจากทุกวิธีการ

นอกจากนี้ยังมีการนำเงิน 10,000 บาท มาให้คนขับรถของเมย์ เพื่อให้รายงานตลอดเวลาด้วยว่าเมย์ไปไหน แถมยังเอาเงินไปให้กับ รปภ. ที่อยู่ในคอนโดเพื่อให้บอกข้อมูลว่าเมย์ไปไหน ออกจากคอนโดกี่โมง ให้รายงานทั้งหมด เมย์จึงรู้สึกไม่ปลอดภัย