สพฐ. โอนเงิน เยียวยานักเรียน ไปยังผู้ปกครอง ทันที

เลขาฯ กพฐ. สั่งการให้โรงเรียนพร้อมเปิดบัญชีรองรับการจัดสรรเงินจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยจ่ายเงินสด หรือ โอนตรงไปยังผู้ปกครอง/นักเรียน ได้ทันที

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด มีใจความสำคัญว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ยังคงทวีความรุ นแ รงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเยียวย านักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดช่องทางจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนก็ได้