ม.39 ม.40 รับเงิน เยียวย า 10,000 บาท

หลังจากที่รัฐบาลประกาศ ล็อกดาวน์ และ เคอร์ฟิว 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และ สงขลา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากนั้น วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ขยายพื้นที่เยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ cv-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มมา คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ อยุธยา

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายวิทยุคลื่น เอฟเอ็ม 92.50 เกี่ยวกับ มาตรา 39 และ มาตรา 40 จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบุว่า ในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 33 ยังเหลือบางส่วนที่ยังโอนไม่ได้ ส่วนนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งให้นายจ้าง ช่วยไปตรวจสอบดูว่า ลูกจ้างมาตรา 33 ซึ่งจะได้รับเยียวย า 2,500 บาทนั้น แจ้งชื่อผิดหรือเปล่า บัญชีผิดไหม นามสกุลผิดไหม จะโอนให้อีกครั้งวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ประกันสังคมจะโอนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบตกหล่น ซึ่งมีอยู่ไม่มาก

ส่วนกรณีรับเงินเยียวย า 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 รัฐมนตรี มีนโยบายจะขอเงินเพิ่ม ใน 13 จังหวัดแรก ปิดแล้ว 2 เดือน ทาง รัฐมนตรี จะขอเพิ่มให้อีก 1 เดือน เพราะข้อเท็จจริงปิด 2 เดือน การโอนเงินในส่วนของ มาตรา 40 จะเริ่มโอนเงินเยียวย าเข้าให้ วันแรก คือ วันที่ 24- 26 สิงหาคม 2564 เป็นการโอนเงินตามมาตรา 40 ส่วน มาตรา 39 โอนเงินให้ก่อน 1 วัน คือ โอนเงินให้วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ทางประกันสังคม เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระในกลุ่ม 13 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 เพิ่ม และได้ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม

สำหรับอัตราการจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคม มี 3 อัตรา เนื่องจากเป็นช่วง cv-19 ประกันสังคม ได้ลดเงินสมทบ โดยอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 อัตราเดิม จ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน อัตราลดเหลือ 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตร าย หรือ เจ็ บ ป่ว ย ทุ พพ ลภา พ ตา ย

ทางเลือกที่ 2 อัตราเดิม จ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน อัตราลดเหลือ 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตร าย หรือ เจ็ บ ป่ว ย ทุ พพ ลภา พ ตา ย และ กรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 อัตราเดิม จ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน อัตราลดเหลือ 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรา ย หรือ เจ็ บ ป่ว ย ทุ พพ ลภา พ ตา ย ชราภาพ และ กรณีสงเคราะห์บุตร

อย่างไรก็ตาม สำหรับทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตน จ่าย 70 บาท/เดือน จะไม่มีเงินสะสมที่รัฐบาลสะสมให้

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตน จ่าย 100 บาท/เดือน มีเงินสะสมที่ รัฐบาล สมทบให้ เงินเก็บ 50 บาท

ทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) : ผู้ประกันตน จ่าย 300 บาท/เดือน รัฐบาล สะสมให้ เดือนละ 150 บาท