ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายงานล่าสุด ข้อมูลผลข้างเคียงวั คซี น ซิโนฟาร์ม หลังฉี ด 3.3 ล้านโดส พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกมาโพสต์ภาพและข้อความ รายงานรายงานผลข้างเคียงจากการฉี ดวั คซี น ซิโนฟาร์ม ผู้รับวั คซี น จำนวน 3,344,972 โดส โดยเปิดเผยรายละเอียดที่พบทั้งหมดว่า

“ผู้รับวั คซี นเข็มที่ ๑ จำนวน ๒,๐๙๓,๓๒๖ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๑.๐๒ % = ๒๑,๓๙๒ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซี น ๑ วัน) ๐.๗๔ % = ๑๕,๕๐๘ ราย

day 7 (หลังฉี ดวั คซี น ๗ วัน) ๐.๑๕ % = ๓,๑๔๘ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปว ดศีรษะ ๐.๕๗ %

-ปว ดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๕ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๒ %

-ปว ดบว มแ ดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๔๐ %

-อาการไ ข้ ๐.๓๙ %

ผู้รับวั คซี นเข็มที่ ๒ จำนวน ๑,๒๕๑,๖๔๖ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๘ % = ๑,๗๐๐ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซี น ๑ วัน) ๐.๑๑ % = ๒,๓๗๐ ราย

day 7 (หลังฉี ดวั คซี น ๗ วัน) ๐.๐๖ % = ๑,๑๕๖ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปว ดศีรษะ ๐.๑๘ %

-ปว ดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๑๕ %

-ปว ดบว มแ ดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๑๕ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๑๓ %

-อาการไ ข้ ๐.๑๒ %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสี ยชีวิตสะสม ๙ ราย พบว่าเสี ยชีวิตจากติ ดเชื้ อ cv ๑ ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื อด ๔ ราย จากโร คประจำตัว ๒ ราย หัวใจล้ มเห ลว ๑ ราย และไม่ได้ชันสูตร ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุ นแ รง ๖ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลื อดในสมองตี บจากโร คประจำตัว ๓ ราย ภาวะเส้นเลื อดสมองแ ตก ๒ ราย และภาวะแพ้วั คซี นรุ นแ รง ๑ ราย รักษาหายเป็นปกติแล้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)”

ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การฉี ดวั คซี นที่เจอมากับตัว ซึ่งก็จะแตกต่างกันไป