ประกาศ ถึง ประชาชน ที่ไปตลาดนัดอนุสรณ์

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา ได้ สั่ ง ปิ ด ต ล า ดนัดอนุสรณ์ เขตเทศบาล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ชั่ ว ค ร า ว ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.2564

และมีแนวโน้มอาจต้องขยายเวลาการปิดเพิ่มต่อไปอีกคราวละ 7 วัน หลังจากพบการ ติ ด เ ชื้ อ cv-1 9 ในกลุ่มผู้ค้า ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องจนถึงขณะนี้ 80-90 รายแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะ พ บ ก า ร ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มอีก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ค ว บ คุ ม โ ร ค ใ น พื้ น ที่ เผยว่า คลัสเตอร์ดังกล่าว มี ต้ น เ ชื้ อ จากแม่ค้า อ า ห า ร ส ด รายหนึ่ง ที่มีความเชื่อมโยงจากอำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา ซึ่งมี อ า ก า ร ป่ ว ย แต่ยังรู้สึกทนได้ ไม่ได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล กั บ เจ้าหน้าที่หรือพบแพทย์

เนื่องจาก ผู้ ป่ ว ย ร า ย นี้มั่ น ใ จ ว่าไม่ ติ ด โ ร ค cv-19 จ า ก เ ห ตุ ได้รับวั คซี นครบแล้ว 2 เข็ม ยังคงประกอบอาชีพขายสินค้าอาหาร ส ด ตามปกติ

แต่กลับกลายเป็นว่า ตนเองกลายเป็น พ า ห ะ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ยเ ชื้ อ ในตลาดไปยังกลุ่มผู้ค้ารายอื่นอีกจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

โดยในขณะนี้มี ผู้ ป่ ว ย ยื น ยั น ก า ร ติ ด เชื้ อ แล้วประมาณ 9 0 ร า ย และเชื่อว่าจะพบ ผู้ ป่ ว ย ท ะ ลุ หลักร้อย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ เ ร่ ง ก า ร ต ร ว จ ห า เชื้ อ เ ชิ ง รุ ก และรอที่จะ ท ย อย รายงานเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ

ส่วน แ น ว โ น้ ม การ ติ ด เ ชื้ อ ยังมีสูงมากเนื่องจากมี ก ลุ่ ม สั ม ผั ส เ สี่ ย ง สูงอีกกว่า 1 พั น ร า ย

ขณะที่ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ cv-19 ระลอกเดือนเมษายน ภายใน จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุด วันที่ 19 ส.ค.2564 พ บ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ร า ย ใ หม่เพิ่ม 1 0 5 ร าย เป็น ผู้ ป่ ว ย ใ น จั งหวัด 8 6 ร า ย , ผู้ ป่ ว ย กรุงเทพฯและปริมณฑล 19 ราย ทำให้มี ย อ ด ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม อยู่ที่ 6 , 0 4 4 ราย รั ก ษ า ห าย แ ล้ ว 4 , 6 2 9 ร าย