ลงทะเบียน รับกล่องปันสุข

เรียกได้ว่า ออกมาช่ว ยเหลื อสั งค มกันอย่างต่ อเนื่อ งสำหรับ เก้า จิรายุ ละอองมณี พร้อมครอบครัว ก็ได้ออกมายื่นมื อช่ว ยเหลื อทันที เพื่อบร รเท าค วามทุ กข์ให้ได้เบาบา งลงบ้าง โดยเจ้าตัวได้โพ สต์ประก าศให้ค วามช่ว ยเห ลือนี้ ผ่านทางเ พ จ k a o ji r a y u เดือ นละหนึ่ งครั้ง ซึ่งตั้งเป้ าหมา ยไว้ทั้งหมด 12 เดือน

เป็นจำนวนเงิ นส่ว นตั วของเก้าทั้งหมด 1 ล้านบาท เพื่อให้คร อบครั วที่ได้รับความเดือ ดร้อ นจริงๆ มาลงท ะเบีย นรับกล่องปันสุข ภายในกล่องจะมีอาหา รแห้ ง อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่ งสำเร็ จรูป นม ซึ่งในการบรร จุแพ็ กของทุกครั้ง เก้าพร้อ มครอ บครั วก็ได้ตั้งใจจัดทำด้วยตัวเอง เพื่อจัดส่งกร ะจ ายไปทั่วประเทศ โดยได้ทำมาเป็นระ ย ะเวลา 4 เดือนแล้ว

หนุ่มเก้า บอกว่าเป็นคว ามตั้ งใ จ ของตนและครอบครัว ที่ขอมอ บเงิ นส่ว นตัวของตัวเองเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ที่เดื อดร้อ นจากวิ ก ฤ ตนี้ เพราะเพีย งต้อ งก ารช่ ว ยเหลื อและจะยืนเคีย งข้างทุกคน เราจะร่ว มฝ่าวิ ก ฤ ต นี้ไปด้วยกันนะครับ