หมอ ประกาศ

เรียกได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อวันที่ (15 สิงหาคม 2564) รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้มีการ โ พ ส ต์ ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับ โ ร ค โ ค วิ ด 1 9 กรณี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ แล้ว รั ก ษ า ตั ว จน ห า ย แล้ว แต่ยังคงต้อง เ ฝ้ า ร ะ วั ง เนื่องจาก อ า จ เ สี่ ย ง เป็น 2 โ ร ค นี้ตามมา ได้แก่ โ ร ค ก ล้ า ม เ นื้ อ หั ว ใ จ เ ฉี ย บ พ ลั น และ โ ร ค ส ม อ ง ข า ด เ ลื อ ด ซึ่งพบว่ามี ค ว า ม เ สี่ ย ง มากกว่าคนทั่วไปถึง 3 – 7 เท่า

โดย รศ. นพ.นิธิพัฒน์ ยกตัวอย่างการศึกษาในเชิง ร ะ บ า ด วิทยาจากประเทศสวีเดน รวมถึง โ ร ค ป อ ด อั ก เ ส บ และ ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น ใ นระบบ หั ว ใ จ และ ห ล อ ด เ ลื อ ด ของ ผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด 1 9 ก็คือ 2 โ ร ค ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จากการติดตาม ผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด 1 9 ของประเทศสวีเดน จำนวน 8 6 , 0 0 0 + คน พบว่ามี อั ต ร า เ สี่ ย ง การ เ กิ ด โ ร ค ก ล้ า มเ นื้ อ หั ว ใ จ

อยู่ระหว่าง 3 – 7 เท่า เมื่อเทียบกับคนทั่วไป ภายในช่วง 2 สัปดาห์นับจากวันที่ ต ร ว จ พ บ เ ชื้ อ หรือวันที่เริ่มมี อ า ก า ร แล้วจึง ล ด ล ง เหลือประมาณ 2 เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ถัดมา ประชาชนต้อง ดู แ ล ป ก ป้ อ ง ตั ว เ อ ง และคนที่เรารักอย่างเต็ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ พร้อม ติ ด แ ฮ ช แ ท็ ก #เดือนสิงหาอย่าออกบ้าน