ประกาศพบเพิ่มในหมู่บ้าน

เรียกได้ว่า การแพร่ระบา ดที่เกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์กา รติ ด CV-19 ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ออกตรวจเชิงรุกในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 12 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ราว 80 ราย

หลังตรวจพบว่ามีผู้ติด CV-19 อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ตรวจโดย Antigen Test Kit ปรากฏว่าพบมีผลบวกจำนวนมาก นายเสนอ อินทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าม่วง ต.สะเดียง เปิดเผยว่า ในพื้นที่ของตนนั้นพบมีผู้ติด CV-19 ซึ่งล้วนอยู่กลุ่มของชุมชนที่แออัดที่เรียกว่า เกาะแซงแซว ส่วนมากมีอาชีพเก็บของเก่าและรับจ้างทั่วไป ส่วนสาเหตุนั้นเนื่องมาจากมีผู้ป่วยรายหนึ่งที่ปกปิดข้อมูล

ทราบว่าชายคนดังกล่าวทำงานอยู่ที่ กทม. เมื่อโรงงานปิดจึงได้เดินทางกลับไปหาแฟนที่ จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นก็กลับบ้านที่เกาะแซงแซว แต่แจ้งเพียงว่ากลับมาจากกาฬสินธุ์ไม่ได้แจ้งว่าเคยทำงานที่ กทม. ทำให้ไม่มีการกักตัวที่เข้มงวด กระทั่งต่อมามีการตรวจพบว่าติด CV-19 และติดต่อไปยังรายอื่นๆ ซึ่งส่วนมากเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยอายุน้อยที่สุดก็คือ 4 เดือน แต่ที่แปลกก็คือพ่อและแม่กลับตรวจไม่พบ CV-19 แต่อย่างใด
ขอให้ประชาชนทุกคนทำตามมาตรการป้ องกั น และอย่าป กปิ ดข้อมูลเด็ ดขา ดค่ะ ล้างมื อ ป้องกันตั วเอ งให้ดีคร้า