ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียงอย่างละเอียด ของ วั คซี นทางเลือก ซิโนฟาร์ม ซึ่งข้อมูล วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีจำนวนผู้รับวั คซี นชนิดนี้ไปแล้ว 1,903,994 โดส

โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความ เผยถึง ผลข้างเคียง วั คซี นทางเลือก ซิโนฟาร์ม ระบุข้อความว่า

“รายงานผลข้างเคียงจากการฉี ดวั คซี น ซิโนฟาร์ม

จำนวนผู้รับวั คซี น สะสม ๑,๙๐๓,๙๙๔ โดส

ผู้รับวั คซี น เข็มที่ ๑ จำนวน ๑,๕๑๒,๙๕๐ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๑.๓๘ % = ๒๐,๙๒๑ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๑๒๓,๓๕๐ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซี น ๑ วัน) ๐.๗๙ % = ๑๑,๙๘๖ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๘๙,๖๔๓ ราย

day 7 (หลังฉี ดวั คซี น ๗ วัน) ๐.๑๑ % = ๑,๗๒๑ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๖๑,๖๑๖ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

– ปว ดศีรษะ ๐.๖๑ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๖ %

-ปว ดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๘ %

-อาการไ ข้ ๐.๔๑ %

-ปว ดบว มแดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๔๓ %

ผู้รับวั คซี นเข็มที่ ๒ จำนวน ๓๙๑,๐๔๔ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๙ % = ๑,๓๕๖ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๑๒,๔๖๙ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซี น ๑ วัน) ๐.๐๑ % = ๑๔๘ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๖,๑๘๓ ราย

day 7 (หลังฉี ดวั คซี น ๗ วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๙๕๓ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปว ดศีรษะ ๐.๑๓ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๐๙ %

-ปว ดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๑๐ %

-อาการไ ข้ ๐.๐๙ %

-ปว ดบว มแดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๐๙ %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสี ยชีวิ ต ๘ ราย พบว่า เสี ยชีวิ ตจากติ ดเชื้ อ ๑ ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื อด ๓ ราย จากโร คประจำตัว ๒ ราย ไม่ได้ชันสูตร ๑ ราย และรอผลการชันสูตร ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุ นแ รง ๕ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลื อดในสมองตี บจากโร คประจำตัว ๓ ราย ภาวะเส้นเลื อดสมองแ ต ก ๑ ราย และ ภาวะแพ้วั คซี นรุ นแ รง ๑ รายรักษาตัวเป็นปกติแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔”