เดินทางไป12พื้นที่

เรียกได้ว่าเป็นโ ร ค ที่กำลัง แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในตอนนี้ ก็คงหนีไม่พ้น โ ร ค โ ค วิ ด นั่นเอง เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนและส่งผลก ระท บเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นความเ ดื อ ดร้ อ นเรื่องการดำเนินชี วิ ต ด้านการประกอบอาชีพ ล้วนแล้วแต่เ กิ ดจาก โ ค วิ ด แ ท บทั้งนั้นเลยก็ว่าได้

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศพื้นที่เ สี่ ย ง สรุปเ นื้ อหาได้ว่า ประชาชนที่เดินไปสถานที่เ สี่ ย ง หากพบว่ามีระบบทางเดินห ายใ จไม่สะดวก มี ไ ข้ ไ อ มีน้ ำมู ก มีอาการห อ บ เห นื่ อ ย จ มู กไม่ได้ก ลิ่ น ลิ้ นไม่รับร ส ภ า ย ใ น 14 วัน นับตั้งแต่เข้าไปในสถานที่เ สี่ ย ง ให้แยก กั ก ตั ว จากผู้อื่น ส วมห น้ าก ากอ น ามั ยแล้วไปพบแ พ ทย์ ต ร ว จ รั ก ษ า พร้อมทั้งให้ปร ะวั ติสั มผั สหรือ เข้าไปอยู่ในสถานที่เ สี่ ย งร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ ติ ด C V-1 9

สำหรับสถานที่เ สี่ ย งประกอบด้วย 1.ร้านกาแฟโบราณ(ซุ้มสีฟ้า) 2.ร้านไก่ย่างกำแพงเพชร 3.ร้านกาแฟแวะพัก สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท.นาเกลือ 4.บจก.พัทยาอลูมินั่ม 2017 5.ร้านน้ำฝน (จำหน่ายอาหารทะเล) บริเวณหัวมุมตลาดลานโพธิ์ 6.ร้านนายตี๋ (จำหน่ายกวยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ปากซอยตลาดอมรนาเกลือ 7.ร้านยายจิน (จำหน่ายของชำ)หมู่บ้านสบายเฮาส์ 8.ร้านอาหารอิสลาม ซอยเขาน้อย 9.ร้านหมูเฮียอั๊ง-รำเพย ตลาดใหม่นาเกลือ 10.แผนกเ นื้ อสั ต ว์ โซนเซ็นทรัลฟู้ด พัทยา 11.ร้านวัตสัน พัทยากลาง 12.ร้านประมูล (จำหน่ายผั กส ด) พัทยากลาง อย่างไรก็ตาม ชลบุรี ประกาศ 12 พื้นที่เ สี่ ย ง ใครไป ภ า ย ใ น 14วันพบ ห ม อ ด่วน