ลงทะเบียนมิสทิน

สำหรับการช่วยเหลือ วันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. เนื่องจากมีผู้เข้าชมเว็ บไซ ต์จำนวนมาก เรามาชมกันเลยดีกว่า

ส่งผลให้เกิ ดปั ญห าดังกล่าว จึงเลื่อนเปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และส ามา รถลงทะเบี ยนได้จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 64 ล่าสุด เวลา 9.38 น. ผู้สื่ อข่า วตร วจสอบเว็ บไซ ต์ มิ สที นสู้โ ค วิ ด.com ปรากฎว่าเข้าไม่ได้ คาดว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เว็บล่มต่อเนื่อง เริ่มลงทะเบียนกันได้แล้ว

ล่าสุด บริษัทได้มอบทุน รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ มิสทีนสู้โ ค วิ ด.com ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. ล่าสุด ได้มีการเลื่อนเวลาลงทะเบียนออกไปเป็น 9.00 น.แล้ว ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์มิสทินสู้โควิด https://bit.ly/3CrEsUp ในวันที 19 สิงหาคม 64 เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป