ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์

เพจเฟซบุ๊ก ภาคีบุคลากร สาธารณะสุข ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกคนที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ควรได้รับไฟเซอร์ เครือข่ายบุคลาการทางการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับ วั ค ซี น ไฟเซอร์ และแสดงเจตจำนงขอรับแล้ว แต่ไม่ได้รับร่วมลงชื่อ เพื่อส่งเสียงบอกว่ามีด่านหน้าอีกจำนวนเท่าใดที่ไม่ได้รับ วั ค ซี น ที่ควรได้รับ เพื่อช่วยกันส่งข้อมูลการบริหารจัดการ วั ค ซี น ที่ไม่เป็นไปตามคำสัญญามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกระจาย วั ค ซี น ไฟเซอร์ ตระหนักถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อ วั ค ซี น mRNA ที่เราเรียกร้องให้เป็น วั ค ซี น หลักมาถึง แต่กลับมีอุปสรรคมากมาย ทำให้พวกเราไม่อาจได้รับ วั ค ซี น อาทิเช่น หลายโรงพยาบาลจัดสรรโควตา วั ค ซี น ไฟเซอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรผู้ผ่านเกณฑ์ ทำให้ต้องจัดสรรวั คซี นโดยลำดับความเสี่ ยงของบุคลากรฯ ด่านหน้าจากมากไปน้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงด่านหน้าทุกคนล้วนมีความเสี่ ยงไม่ต่างกัน อีกทั้งเกณฑ์ที่ใช้กำหนดยังไม่อาจสอบทานได้

บางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะฉี ดไฟเซอร์ให้บุคลากรเป็น วั ค ซี น เข็มกระตุ้น (booster dose) หลังบุคลากรฯ ได้รับ วั ค ซี น ซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มเท่านั้น ซึ่งเป็นการยึดตามเกณฑ์เก่าไม่ใช่เกณฑ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจัดสรรไฟเซอร์ให้แต่ละจังหวัดอย่างไม่สอดคล้องกับการ ร ะ บ า ด ไม่มีข้อกำหนดชัดเจน แจ้งว่า เหตุใดบางจังหวัดจึงได้รับ วั ค ซี น มากกว่าจังหวัดที่มีการ ร ะ บ า ด มากกว่า ฯลฯ

ภาวการณ์เหล่านี้บั่นทอนขวัญกำลังใจ และทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ วั ค ซี น อย่างมาก เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการกระจาย วั ค ซี น ไฟเซอร์ต่อกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. จัดสรร วั ค ซี น ไฟเซอร์ สำหรับเป็น วั ค ซี น เข็มกระตุ้น (booster dose), เป็น วั ค ซี น เข็มแรกและเข็มที่สองสำหรับผู้ไม่เคยฉี ด, เป็น วั ค ซี น เข็มที่สองสำหรับผู้ฉี ด วั ค ซี น เข็มแรกไปแล้ว, อีกทั้งจัดสรร วั ค ซี น ไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทุกคน ที่ประสงค์จะรับวั คซี น ทั้งนี้หากจำนวน วั ค ซี น ที่จัดสรร 700,000 โดสไม่เพียงพอ เราขอเรียกร้องให้รัฐจัดหา วั ค ซี น mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน

2. เปิดเผยว่ารัฐใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรร วั ค ซี น ให้แก่จังหวัดต่าง ๆ และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม

3. เปิดเผยจำนวน วั ค ซี น ไฟเซอร์ที่แต่ละจังหวัดส่งชื่อยื่นขอ และจำนวนที่จัดสรรให้จริงทุกจังหวัด

4. แจ้งแผนการกระจาย วั ค ซี น ไฟเซอร์ล็อตที่สอง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทั้งจำนวน และการกระจายไปยังแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ระหว่างข้อเรียกร้องต่าง ๆ กำลังเดินทางต่อไปถึงรัฐ เราอยากขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับไฟเซอร์แต่ไม่ได้รับ ร่วมกันส่งข้อมูลตามลิ้งค์ https://tinyurl.com/WhereIsOurPfizer หรือ QR code ที่ปรากฏ เพื่อแสดงเจตจำนงและพลังของพวกเราอีกทางหนึ่ง อีกทั้งข้อมูลที่ได้เราจะรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

พวกเราเป็นมนุษย์ พวกเราเหนื่อยได้ เจ็ บปว ดเป็น และมีโอกาส เ สี ย ได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่วันนี้พวกเราแบกรับความเสี่ ยง เป็นด่านหน้าให้กับศึ กครั้งนี้ เราคาดหวังว่า รัฐจะกระจายวั คซี นให้พวกเราอย่างเป็นธรรม

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ 9 สิงหาคม 2564 ทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้า ไฟเซอร์หายไปไหน Nurses Connect นิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อประชาธิปไตย DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร IFMSA Thailand Official