ให้กำลังใจ บุรีรัมย์ เกินต้านแล้ว

บุรีรัมย์นิวไฮ ป่ ว ย โ ค วิ ด วันเดียว 495 ราย จากไป สะสม 12 ราย วันนี้ (10 ส.ค.64) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโ ต้ ภ า ว ะฉุ กเ ฉิ น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้ อมู ลส ถา นก า ร ณ์แ พ ร่ ร ะ บ า ด ขอ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 ร ะ ล อ กใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง วันที่ 9 ส.ค. 2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า ยังคงน่าเป็นห่วง

วันนี้พบผู้ป่ ว ย ยืนยัน ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 รายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 495 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ป่ ว ยทำ สถิติสูงที่สุดตั้งแต่มีก าร ร ะ บ า ด ม า ของ จ.บุรีรัมย์ แยกเป็นผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ พบในพื้นที่จังหวัด 16 ราย ติ ด เ ชื้ อมาจากนอกพื้นที่ 479 ราย รวมยอดผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 7,359 ราย เ สี ย ชี วิ ต สะสม 12 ราย รั ก ษ าห า ยแล้ว 1,026 ราย ยังรั ก ษ า อยู่ 6,321 ราย กระจายตามโรงพย าบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำหรับผู้ ป่ ว ยรายใหม่ 495 ราย กระจายใน 20 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่ ว ยมากที่สุด คือ อ.กระสัง 770 ราย รองลงมา อ.สตึก 759 ราย, อ.เมือง 744 ราย, อ.ประโคนชัย 575 ราย, อ.บ้านกรวด 408 ราย และ อ.คูเมือง 397 ราย ตามลำดับ ขณะที่โครงการ “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” มารั ก ษ าที่บ้านเกิด จ.บุรีรัมย์

ซึ่งคณะกรรมการโร ค ติ ด ต่ อ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นมา โดยจะรับเฉพาะคนบุรีรัมย์ ที่ ป่ ว ยติ ด เ ชื้ อ โ ค วิด -19 ไม่มีที่รักษา จะมีรถไปรับมารักษาที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทำการเปิดคอลเซ็นเตอร์รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-576-5555 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นมานั้น

ล่าสุด ขณะนี้ มีคนบุรีรัมย์ที่ทำงานต่างจังหวั ด ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด ไม่มีที่รักษา ติดต่อขอรับบริการกลับบ้านแล้ว 1,171 คน ในจำนวนนี้ได้รับกลับบ้านแล้ว 701 ราย กร ะ จาย ไปรัก ษ าตาม รพ.ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด ที่เหลืออยู่ระหว่างเดินทาง และส่งรถไปรับ ขณะเดียวกัน กลุ่มงานควบคุ ม โ ร ค ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลด้านการรักษา ณ โรงพย าบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ 23 แห่ง ไม่รวมโรงพย าบาลบุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 1,757 เตียง จำนวนผู้ป่ ว ย รวม 1,720 ราย แยกเป็นผู้ป่ ว ย สีแดง 188 ราย ผู้ป่ ว ย สีเหลือง 834 ราย และผู้ ป่ ว ยสีเขียว 698 ราย รองรับได้อีก 37 ราย