รพ ประกาศถึงประชาชน

เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของชาว โ ซ เ ชี ย ล ตอนนี้เป็นอย่างมากสำหรับ ส ถ า น ะ ก า ร ณ์ ตอนนี้ เป็นที่ ย า ก ลำ บ า ก ข อ ง ใ ค ร ห ล าย ๆ ค น เ ล ยก็ว่าได้ และช่วงเวลาที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จังหวัดมหาสารคาม พบคลัสเตอร์ โ ค วิ ด – 1 9 จากตลาดในอำเภอโกสุมพิสัย ทำให้ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 เพิ่มสูงขึ้น ตัวเลข ผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่วานนี้ (8 ส.ค.64) มีจำนวน 153 คน โดย ค ลั ส เ ต อ ร์ ตลาดสดเทศบาลโกสุมพิสัย พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ เ พิ่ ม 4 ค น ทั้งนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์และ แ พ ท ย์ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 จำนวนมาก ซึ่งจังหวัดมหาสารคามปิดโรงพยาบาลแล้ว 4 แห่ง และเมื่อวานนี้ก็พบแพทย์โรงพยาบาลนา เ ชื้ อ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 เพิ่ม 2 คน และมีเจ้าหน้าที่ เ สี่ ย ง สู ง ต้อง กั ก ตั ว จำนวนมาก

ซึ่งโรงพยาบาลนาเชือกประกาศ ปิ ด แ ผ น ก ต่ าง ๆ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมนี้ และจะเปิด แ ผ น ก ฉุ ก เ ฉิ น เท่านั้น ขณะที่โรงพยาบาลกันทรวิชัย พบบุคลากรทางการแพทย์ ติ ด เ ชื้ อ 4 ค น ส่วนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สั่งปิด แ ผ น ก ฉุ ก เ ฉิ น 7-9 สิงหาคม 2564 ส่วนทางโรงพยาบาลวาปีปทุม ปิดแผนก ผู้ ป่ ว ย น อ ก และ แ ผ น ก ฉุ ก เ ฉิ น งดรับ ผู้ ป่ ว ย ที่ต้องมา รั ก ษ า ในแผนก ผู้ ป่ ว ย ใ น ตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคม 2564 โดยส่วนใหญ่ ติ ด เ ชื้ อ จาก ผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด – 1 9 ที่เข้ารับการ รั ก ษ า จำ น ว น ม าก