เช็กสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้เพิ่ม 2,500 – 5,000

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียน มาตรา 40 (ม.40) ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบล็อกดาวน์จากสถานการณ์ วิ ก ฤ ติ CV-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับเงินเยียวย า 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการ แ พ ร่ ร ะ บ า ดของ โ ร ค CV-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน

ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็ บป่ว ย ทุพพลภาพ เ สี ย

ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็ บป่ว ย ทุพพลภาพ เ สี ย ชราภาพ

ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บ ป่ว ย ทุพพลภาพ เ สี ย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33) ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39) ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000) ผู้ พิ ก า ร ที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คลิก ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 คลิกที่นี่ กรอก ข้อมูลผู้สมัคร ด้านล่างให้ครบถ้วน ยืนยันการขึ้นทะเบียน

จ่ายสมทบงวดแรกรับสถานะตามกฎหมายพร้อมรับสิทธิเยียวย า

แรงงานอิสระในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดที่สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน กรกฎาคม 2564 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 สิงหาคม นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย พร้อมรับสิทธิเยียวย า 5,000 บาท (2 เดือน)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ CenPay ตู้บุญเติม ช้อปปี้ เพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนคารกรุงศรีอยุธยา

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็กสิทธิ

โอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวย าจากรัฐบาลให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) ใน 9 ประเภทกิจการ แล้วตั้งแต่ 4 – 6 ส.ค. ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น (2,500 บาท) โดยจะโอนเงินให้วันละ 1 ล้านคน

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (นายจ้าง)

ได้รับเงินเยียวย าผู้ประกันตนเพิ่มอีก 1 เดือน

ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ กลุ่ม 13 จังหวัดเดิม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ได้แก่ กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 (2 เดือน)

ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ ได้รับเยียวยา 2,500 บาท สำหรับเดือน ก.ค. และอีก 2,500 บาท สำหรับการเยียวย า เดือน ส.ค. รวม 5,000 บาท

เช่นเดียวกัน นายจ้างจะได้รับเงินตามจำนวนลูกจ้าง เพิ่มอีก 1 เดือน

ขณะที่ ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับการเยียวยาล็อกดาวน์เดือน ก.ค. และอีก 5,000 บาท สำหรับการเยียวยาล็อกดาวน์เดือน ส.ค.

ทั้งนี้ กลุ่ม 16 จังหวัดที่เพิ่มเติม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ได้เยียวยาล็อกดาวน์ เดือน ส.ค. (1 เดือน)

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ การรับเงินเยียวย าของผู้ประกันตนมาตรา 33

ไม่มีการส่ง sms

ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใด ๆ

ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยเงินเยียวย า 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) เริ่มจ่าย 4 – 6 ส.ค. เรียงตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเพิ่มเติม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา) เริ่มจ่าย 9 ส.ค. ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ประกันตนของนายจ้างที่สำนักเงินสมทบแจ้งให้ส่งรายชื่อว่า ไม่มีการแจ้งสาขา และนายจ้างที่มีรหัสประเภทกิจการมากกว่า 1 รหัสที่ไม่ได้อยู่ใน 9 รหัส และผู้ที่ตรวจสิทธิแล้วได้ จะโอนตามเลขที่บัตรประชาชน