หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

เรียกได้ว่าเป็นโ ร ค ที่กำลัง แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในตอนนี้ ก็คงหนีไม่พ้น โ ร ค โ ค วิ ด นั่นเอง เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนและส่งผลก ระท บเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นความเ ดื อ ดร้ อ นเรื่องการดำเนินชี วิ ต ด้านการประกอบอาชีพ ล้วนแล้วแต่เ กิ ดจาก โ ค วิ ด แ ท บทั้งนั้นเลยก็ว่าได้

นายแ พ ทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุข ภ าพ โ ร ค อุ บั ติ ใหม่ คณ ะแ พ ทยศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก เ ตื อ น เ ชื้ อ ไ ว รั ส ส ายพั นธุ์ใหม่เอปซิลอน ที่กำลัง ร ะ บ า ด ห นั ก อยู่ในปากีสถานไม่พ้นเข้าประเทศไทยในไม่ช้า ย้ำเ ร่ ง การ ฉี ด วั ค ซี น ต้องค ร อบค ลุ ม ทำให้ได้ถึง 80-90% ของจำนวนประชากร โดยคุณห ม อได้ขึ้นข้อความระบุว่า “บุกเร็ว แ ร ง เข้มขัน สร้างแ ร งก ดดั นต่อ ไ ว รั ส การ ป้ อ ง กันการปะทุของ ส า ย พั น ธุ์ เ พี้ ย น เหล่านี้

คงต้องยกให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้บริบท ของการ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ร่ า ง ก า ย ม นุ ษ ย์ และ ภ า ย น อ ก ร่ า ง ก า ย ม นุ ษ ย์ ในการ คุ ม ส า ย พั น ธุ์เดิมในพื้นที่ไม่ให้ ก ล า ย เ พี้ ย น แต่จน 2564 นี้ มีการ รุ ก ล้ำ จาก เ ด ล ต้ า เช่นกัน กลยุทธที่ใช้ นั่นคือการสร้าง แ ร งก ด ดั น อย่าง รุ น แ ร งไม่ให้มีการ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย เ ชื้ อ จากคนหนึ่งไปหาคนอื่น รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

และมีการ เ ข้ ม ง ว ด ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง และ แ ย ก ตั ว ออกทันที ที่ วิ นิ จ ฉั ย ได้ว่ามีการ ติ ด เ ชื้ อ ไม่ว่าจะเป็น ส า ย พั น ธุ์ ใดก็ตาม ดังจะเห็นได้จากการที่สามารถ ต ร ว จ คนได้เป็น 1,000,000 คน ภ า ย ใ น ระยะเวลาไม่กี่วันในพื้นที่หนึ่ง และมี วิ นั ย สู ง สุ ด

การสร้างแ ร งก ดดั นที่สำคัญต่ อ เ ชื้ อ ที่อยู่ใน ร่ า ง ก า ย ม นุ ษ ย์ ได้แก่ การ วิ นิ จ ฉั ย ได้เร็วที่สุด และให้การ รั ก ษ า เร็วที่สุด ตั้งแต่นาทีแรก ค ว บ รวมการใช้สมุนไพรที่มีดาษดื่น และขึ้นทะเบียนในระบบสาธารณสุขของจีนอยู่แล้ว และยกระดับเป็นขั้นเป็นตอน ค ว บ กับการ รั ก ษ า แ ผ นปัจจุบันและแม้กระทั่งการจัดท่า ของคนที่ ติ ด เ ชื้ อ ล ง ป อ ด ให้เป็นท่านอนคว่ำก็เป็นก ลยุ ทธ์ที่ประเทศจีนใช้ก่อน แ ร ง ก ด ดั น ที่สำคัญอีกประการคือ การใช้ วั ค ซี น เป็นจำนวนมหาศาลในเวลารวดเร็วให้แก่ประชากรมากกว่าที่คิดคือตัวเลข 60%

แต่เป็นเกือบทั้งประเทศ ยกเว้นในเด็กซึ่งในระยะแรก ข้ อ มู ล ความ ป ล อ ด ภั ย อาจจะยังไม่พอ แต่ในปี 2564 นี้เอง ที่ประเทศจีนใช้ วั ค ซี น ที่มีอยู่ดังเดิมที่เป็น เ ชื้ อ ต า ย ฉี ด ให้แก่เด็กด้วย การให้ วั ค ซี น อย่างเข้มข้นเช่นนี้ เป็นการ ปิ ด โ อ ก า ส หรือเปิด โ อ ก า ส น้อยที่สุดให้กับ ไ ว รั ส ที่จะมีการ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย จากคนสู่คนไปเป็นลูกโซ่ และ ก ด ดั น ไม่ให้มีการ ก ล า ย พั น ธุ์ หรือ ร หั ส พั น ธุ ก ร ร มเ พี้ ย นจนกระทั่งสามารถ ตั้ ง ตั ว ก ล า ย เป็น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่

สำหรับในประเทศไทยเอง การสร้าง แ รง ก ด ดั น ต่ อ ไ ว รั ส ต้องเ ข้ มข้ นตลอดเวลา และสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นที่มาของการที่เราต้องการ วั ค ซี น ที่ดีที่สุด และสามารถ คุ ม ไ ว รั ส ที่มีเยอะที่สุดในขณะนี้ ยกตัวอย่างเช่น ส า ย เ ด ล ต้ า และ อั ล ฟ่ า ที่ต้องพูดถึง อั ล ฟ่ า เพราะแม้แต่ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาค ม เรายังมีผู้ ป่ ว ย อ า ก า ร ห นั ก อ า ยุ ตั้งแต่ 40 ถึง 80 ปีที่ ติ ด เ ชื้อ ด้วย อั ล ฟ่ า และดูเหมือนว่า ย า ฟ า วิ พิ ร า เ วี ย จนกระทั่ง ย า ฉี ด เ ร ม เ ด ซิ เ วี ย เอาไม่อยู่ หรือแทบเอาไม่อยู่

การ ฉี ด วั ค ซี น ที่ว่าต้อง ค ร อ บ ค ลุ ม ทำให้ได้ถึง 80 ถึง 90% ของประชาชนในระยะเวลาเร็วที่สุด ภ า ย ใ น สามเดือน โดยที่ในเด็กเล็ก อ า ยุ ตั้งแต่สองขวบจนกระทั่งถึง 15 ปี สามารถใช้ วั ค ซี น เ ชื้ อ ต า ย อย่างที่ประเทศจีนได้นำมาใช้โดยแม้ว่าจะกันการ ติ ด ของ เ ด ล ต้ า ไม่ดีเท่ากับ วั ค ซี น อื่นแต่สามารถลด อ า ก า ร ห นั ก หรือจากไปได้ และประเทศจีนกำลังนำ วั ค ซี น คู่ แ ฝ ด ไ ฟ เ ซ อร์ เข้ามาเสริม ป้ อ งกัน เ ด ล ต้ า และการพัฒนา วั ค ซี น โ ป ร ตี น ย่อยแบบ โ น ว า แ ว กซ์

แต่แทนที่จะผลิตในระบบเ ซ ล ล์แ ม ล ง หรือใบพืชแบบของใบ ย า จะผลิตในเ ซ ลล์เพาะเ ลี้ย งแทน รวมถึง วั ค ซี น อีกหลายเทคนิค การ รุ ก ห นั กอย่างเ ข้ มข้ นรวดเร็วจะกันไม่ให้มีการ ก ล า ย พั น ธุ์ ภ า ย ใ น พื้นที่เหมือนกับ ส า ย พั น ธุ์ เ อ ป ซิ ล อ น ในสหรัฐที่ถือ กำ เ นิ ด ในพื้นที่เอง ไม่มีการนำเข้า และที่ แ พ ร่ ไปหลายสิบประเทศแล้วจนกระทั่งถึงปากีสถาน และแน่นอนไม่ช้าไม่นานคงจะเข้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกระทั่งถึงประเทศไทย (และดาห น้ ามาอีกมหาศาล เ ด ล ต้ า พ ลั ส เป็นต้น)