ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประ ก า ศข่าวดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตั วผ ลิตภั ณฑ์ ตำรับ ย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้ า น cv-19 ตำรับแรกในประเทศไทย โดยงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด พัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับย าน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟา วิพิราเวียร์สำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation) เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่ว ยโ ร ค ติด c v-19 ในกลุ่มผู้ป่ ว ย เด็กและผู้ป่ ว ยสู งอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนย า เม็ด การพัฒนาตำรับย า น้ำ เชื่อม ฟ าวิ พิ รา เวี ยร์ โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถผลิต ย า ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในสถาน กา รณ์การแ พ ร่cv-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามา ร ถคว บ คุม ได้ และพบการติ ด เ ชื้ อในเด็กเพิ่มมากขึ้น สนองพระนโยบายศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความจำเป็นเ ร่ ง ด่ ว นที่ผู้ป่ ว ย โ ร ค ติ ด cv-19 จะสามารถเข้าถึงยารักษาโ ร ค ฟ า วิ พิ ร า เ วี ย ร์ ได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับย า น้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟาวิพิราเวียร์ ได้มีการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ย าต ามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันคุณภาพตลอดช่วงอายุการใช้งาน สำหรับตำรับ ย า น้ำ เชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้ า นcv-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นย าน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล ลักษณะเป็นย าน้ำใส สีส้ม รสราสเบอรี่ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 800 มิลลิกรัมใน 60 มิลลิลิตร

และ ขนาด 1,800 มิลลิกรัมใน 135 มิลลิลิตร รับประทานย าข ณ ะท้ อ ง ว่าง วันละ 2 ครั้ง ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง ขนาดและวิธีการใช้ย าในผู้ใหญ่ วันแรกรับประทาน ขนาด 1,800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมาขนาด 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กรณีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโ ล กรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กก/ตรม. วันแรกรับประทาน ขนาด 2,400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมา ขนาด 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ขนาดและวิธีการใช้ย าในเด็ก วันแรก รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วันแบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมา ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง กลุ่มผู้ป่ว ยเด็กและผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่มีผลตรวจ RT- PCR ยืนยันการติดcv-19 สามารถติดต่อเพื่อขอรับ ย า น้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ โรงพ ย าบา ลจุฬาภรณ์ โดยนำผ ลยื นยั นการ ติ ด cv-19 เข้ามาพบแพทย์และรับ ย าได้โดยไม่ เ สี ย ค่าใช้จ่ า ย