ให้กำลังใจ พยาบาล

ด่านหน้าอ่อนกำลังลงแล้ว พยาบาลล้มทั้งยืน เป็นลมล้มพับ

“พยาบาล” ถึงไม่ไหวแต่อยากทำหน้าที่ให้ดี ใน สถ าน กา รณ์ปั จจุบั นนี้ถือได้ว่าต้องพบเจอกับความลำบ า กกันอย่างถ้วนหน้า และอีกหนึ่งกลุ่มคน

ที่ควรยกย่องให้เป็นฮีโร่นั่นก็คือทีมบุคลากรทางการ แ พ ท ย์ต่างๆ ที่คอยทำ ห น้ าที่ เป็นด่ า นห น้าทั้งรับ

ความเ สี่ ย ง และทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอย่างหนักจนแทบจะไม่ได้พัก และในช่วงนี้เราก็มักจะได้เห็นกัน

มากขึ้นว่าที มแ พ ท ย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าต่างๆก็เริ่มจะไม่ไหว เพราะเหนื่อยล้ ากันมากแล้ว และอีกหนึ่ง

เรื่องราวที่ทำเอาส ะเ ทื อ นคว ามรู้สึกของผู้คนเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีคนได้ลงวิดิโอลง

ซึ่งภายในนั้น ดังกล่าวเป็นภาพของพย าบาลคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่รั กษา คน ที่ไม่สบายอยู่ภายใน

โรงพ ยาบ าล สนา มสมุทรสาคร แต่จู่ๆพย าบาลคนนั้นที่กำลังทำหน้าที่ขณะสวมชุด P P E อยู่ก็ เกิ ดล้ มทั้งยืน

ท่ามกลางคนไม่สบาย ทำเอาคนที่อยู่ในเ ห ตุก าร ณ์ต่างตกใจกันเป็นอย่างมาก จนคนไม่สบายต่างลุกขึ้นมาดู

ด้วยความกังวล ต่อมาก็มีพ ย า บ าลคนอื่นมาอุ้มเพื่อออกไปดูแลต่อ และนอกจากนี้ภายใน ค ลิ ป ดังกล่าวก็มี

ข้อความประกอบว่า พย า บ าล คนนี้ทำหน้าที่อย่างหนัก ฝืนตัวเองเพื่อดูแลคนอื่น ถึงแม้จะไม่ไหวมี

คนอื่นมาช่วยเปลี่ยนเวร แต่เธอก็ยังยืนยันที่จะทำหน้าที่ต่อจน เส ร็ จ เจ้าหน้าที่คนอื่นที่อยู่ด้านนอกได้วิทยุ

ไปถามว่าไหวมั้ย ให้คนอื่นเข้าไปทำแทนมั้ย เธอยังยืนยันคำเดิมว่า ไม่ต้องมา เธอต้องการจะทำหน้าที่ของเธอให้เสร็จ แต่ด้วยอา ก า ศ ที่ร้อนและความเหนื่อย ล้ าของร่างกายที่ ฝื น มานานหลายเดือน ทำให้เธอล้มลงไป ทำเอาคนที่ไม่สบายตรงนั้นต่างลุกขึ้นมาดู เปลี่ยนเป็นคนไม่สบายอยากมาช่วยดูแลแทนทุกวันนี้ ไม่มีวันไหนที่ทีมด่า น ห น้ าไม่เ หนื่ อ ย แล้วก็ไม่มีวันไหนที่เราไม่ยอมแพ้ สู้ต่อไปเพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนใด้กลับบ้าน