CEO แฟลช ขอโทษลูกค้า พร้อมจ่ายเงิน เยียวย า 200 ล้านบาท

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) ส่งจดหมายถึงลูกค้า หลังต้องปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย 3 วัน จากการพบพนักงานติ ด cv-19 จนพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากระบบขนส่ง “จดหมายจาก CEO ถึงลูกค้าถึงแฟลช เอ็กซ์เพรสทุกท่าน ถึง ลูกค้าแฟลช เอ็กซ์เพรสทุกท่าน และ พี่น้องคนไทยครับ ผมขอแนะนำตัวครับ ผม คมสันต์ CEO ของ FLASH Group ครับ

ผลจากการปิ ดศูน ย์กระจายพัสดุ (Hub) ที่วังน้อยและเพื่อนร่วมงานของเราหลายคนติ ด cv-19 ในสาขาต่างๆ ทำให้พัสดุของท่านได้รับการจัดส่งล่าช้าหรือเสี ยหายจากความล่าช้าในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้ ผมและเพื่อนร่วมงานแฟลชทุกคนเสี ยใจกับปั ญห าที่เกิดขึ้น และอยากชี้แจงว่าพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเร่งแ ก้ไ ขปั ญห าครับ

สำหรับความกังวล ความเดื อดร้อ นใจของทุกท่านในพัสดุที่คงค้างที่ศูนย์ฯ วังน้อยและผลกร ะท บจากความล่าช้าจากสถานการณ์นี้ ผมขอดูแลและช ดเช ยด้วยงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท เพื่อบร รเ ท าความเสี ยหา ยที่ท่านได้รับไม่มากก็น้อย จากความจริงใจของเรา

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถตร วจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติม ที่ www.flashexpress.co.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น แฟลช เอ็กซ์เพลส รวมถึงติ ดต่ อทีม Customer Support ที่พร้อมแ ก้ไ ขปั ญ ห านี้ให้ท่านอย่างเต็มความสามารถครับ