ผู้ว่าฯ ประกาศ เคอร์ฟิว

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อ ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ขณะที่คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค.2564 พบผู้ติดรายใหม่ 66 ราย ผู้ติดยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 7 ก.ค.64) จำนวน 1,566 ราย และผู้ติดที่อยู่ระหว่างการรักษา 1,129 ราย

โดยการติดส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 57 ราย ขณะที่อำเภอพบพระ พบผู้ติดรายใหม่ 5 ราย, อำเภอแม่ระมาด 1 ราย, อำเภอท่าสองยาง 1, อำเภอบ้านตาก 1 ราย และที่อำเภอวังเจ้า 1 ราย

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุม CV-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยเบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบา ด ได้แก่ งดดื่มเครื่องดื่มในร้านอาหาร, ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน (รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า), งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยม (ยกเว้นงานบวช, งานศ พ คนร่วมงานไม่เกิน 50 คน), ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.,

โรงแรม หอพัก บ้านเช่า ให้รายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครอง, แรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 20.00 – 04.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น., คลินิกและร้านขายย าต้องส่งผู้ป่ว ยที่มีอาการ ไข้ ไอ เ จ็บคอ เข้าตรวจที่คลินิก ARI ทุกราย เป็นต้น โดยจะมีคำสั่งจังหวัดตาก แจ้งให้ทราบมาตรการที่แท้จริง อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ส่วนการบริหารจัดการวั คซี น ล่าสุดจังหวัดตาก ได้รับวั คซี นแอสตร้าเซนเนก้า 8,400 โดส เบื้องต้นจะนำไปฉี ดในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่กำลังมีการระบา ดของโร คก่อน 5,000 โดส

ส่วนวั คซี นที่เหลือจะกระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยจะฉี ดให้แก่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนตามลำดับ ขณะที่วั คซี นซิโนแวค ล่าสุดได้รับมา 2,720 โดส จะนำไปฉี ดเป็นวั คซี นเข็ม 2 ทั้งหมด