แนะ ให้ยกเลิกหยุดยาว

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง วิกฤติการระบาดของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 (ฉบับที่ 3) แสดงความห่วงใยต่อนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน

โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน ขณะที่สถานการณ์การ ร ะ บ า ด ยังไม่มีแนวโน้มว่าผู้ ป่ ว ย ใหม่ในระบบรักษาพยาบาลจะลดลง นโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ รุ น แ ร งต่อระบบการรักษา พ ย า บ า ล หากทำให้เกิดการ ร ะ บ า ด ใหญ่ระลอกที่ 4 และนำ เ ชื้ อ กลายพันธุ์ซึ่งมีการ ร ะ บ า ด อย่างรวดเร็ว มีความรุนแรง ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ วั ค ซี น ลดลงเข้ามาในประเทศ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีความห่วงใยต่อนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน มีประสิทธิผล นำสู่การปฏิบัติ และติดตามการควบคุม โ ร ค อย่างเต็มที่ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สถานการณ์การ ร ะ บ า ด ดีขึ้นโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งต้องมีการดำเนินการควบคุม โ ร ค อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม่ควรประกาศให้มีวันหยุดยาว ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจาย เ ชื้ อ ยากที่จะควบคุม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา

ต้องมีการคัดกรองเชิงรุกอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยการระดมสรรพกำลังคัดกรอง โ ร ค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งโรงงาน ตลาดสดและแคมป์คนงานทั่วประเทศ ตลอดจนใช้มาตรการจำกัดพื้นที่เมื่อมีการตรวจพบการ ติ ด เ ชื้ อ เพื่อจำกัดการกระจายของแหล่งแพร่ เ ชื้ อ อย่างรวดเร็วที่สุด

ต้องมีการดำเนินการใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุม โ ร ค โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบเล่นการพนัน การมั่วสุมชุมนุม แหล่งบันเทิง และการควบคุมการเดินทางของผู้มีความ เ สี่ ย ง หรือผู้ที่เป็น โ ค วิ ด 1 9

ต้องมีการจัดหาวัค ซี น โ ค วิ ด 1 9 ให้เพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ กลายพันธุ์ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ วั ค ซี น ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันลดลง รวมทั้งจัดให้มีการกระจาย วั ค ซี น โ ค วิ ด 19 อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน โปร่งใส โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ

ต้องมีการจัดทำมาตรการรับนักท่องเที่ยวเพื่อการเปิดประเทศใน 120 วัน ที่ให้ความสำคัญกับมาตรการการควบคุมโรค มากกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้การเปิดประเทศเป็นต้นเหตุของการระบาดระลอกที่ 4

ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนการเปิดประเทศเมื่อครบ 120 วัน ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดภายในและภายนอกประเทศ การครอบคลุมของการได้รับวัค ซี น โ ค วิ ด 1 9 ของประชากรไทย การแพร่กระจาย เ ชื้ อ ก ล า ย พั น ธุ์ และความพร้อมของระบบการรักษาพ ยาบ าลของประเทศ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความห่วงใยดังกล่าวมายังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนฟันฝ่าวิกฤติ ครั้งนี้ไปด้วยกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565